Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Akayin patungo kay Hesus!

Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabi, ‘Ito ang Kordero ng Diyos!’ Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus.”
 
Si Juan ay naging instrumento na nakilala ng kanyang mga alagad na si Hesus, ang Kristo. Tayo ay hinamon at tinawag na katulad ni Juan, ay maging instrumento din tayo sa ating mga kapatid na akayin at ilapit natin sila patungo kay Hesus. 
 
Si Andres ang nag-akay kay Simon na sumunod kay Hesus. Ikaw ano ba ang ginawa mo? Mag-akay ka ng kaibigan mo. Ilapit mo siya kay Hesus ang ating tunay na liwanag at kaligayahan. 
 
Mag-akay ka nag kaibigan mo na magsimba tuwing Linggo o “day-off” nya.
 
Alam ko hindi madali na mag-anyaya ng kaibigan para magsimba, o dumalo ng mga “spiritual activities” sa simbahan. 
 
Huwag kang panghinaan ng loob. Patuloy ka lang sa pag-anyaya ng kaibigan mo para siya ay mabago at mapalapit sa Diyos. Masarap ang isang pagkakaibigan kung ang Diyos ang nakasentro sa pamumuhay natin.
 
Ang Filipino Chaplaincy ay may isang gawain, na tinawatawag, “street evangelisation.” Sila po ay pumupunta sa mga kababayan natin na nakaupo sa mga liwasan o mga parks. 
 
At sila ay nagtuturo ng simpleng katesismo at nag-aanyaya sa ating mga kapatid na lumahok sa gawain ng simbahan. Kadalasan sila ay 
 
hindi pinapansin o itinatakwil. Pero, patuloy pa rin sila sa pag-mimisyon dahil ito ang ating bokasyon bilang mga Kristiyano, ating akayin ang ating pamilya, kaibigan, kababayan patungo kay Hesus ang ating kaligtasan.
 
Katulad ni Juan at Andres, mag-akay tayo ng mga kababayan natin patungo kay Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan, tunay na kagalakan at kaligtasan.
 
 ● Father Jay Flandez SVD