Print Version    Email to Friend
Third Sunday of the Year: Bagong buhay kay Kristo

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan ang kapistahan ng pag-papanibagong-buhay ni San Pablo Apostol. Layunin ng Simbahan ang makilala natin si San Pablo at makapulot ng aral para sa ating buhay-Kristiyano.
 
Kapag sinabing “nagbagong-buhay” ang isang tao, sinasaad na mayroon siyang di magandang lumipas. Halimbawa, isang kriminal na kalalaya lang sa bilangguan ang nagsisisi sa kanyang nagawa. Hangad niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa at ama, at maghanap ng marangal na pagkakataong makapagtrabahong muli. 
 
O kaya’y isang asawang nagtaksil sa kabiyak, hindi lamang siya humihingi ng tawad, kundi na-ngangakong di na muling magtataksil. Upang isakatuparan ito, nagsisikap siyang mag-ukol ng mahalagang panahon sa kanyang kabiyak at pamilya. Samakatuwid, dalawang sangkap ang nakikita natin sa pagbabagong-buhay: ang pagsisisi sa masamang nakaraan, at pagharap sa panibagong buhay. Subali’t kulang pa ito ng isang mahalagang sangkap: ang makaharap si Kristo—sa Ingles, “to encounter Christ.” 
 
Ito ang nag-pabago kay San Pablo at ito rin ang magpapabago sa atin. Ayon sa sulat ni San Pablo, “Ang sinumang nasa sa kay Kristo, siya nga ay bagong nilalang:  ang mga dating bagay ay lumipas na; at ang lahat ay nagiging bago” (2 Corinthians 5: 17). Tunghayan natin ang nangyari kay San Pablo.
 
Ang nakaraan: Hindi marahil nakita ni San Pablo si HesuKristo bago ito nagbagong-buhay. Subali’t gayon na lamang ang pagkamuhi ni Pablo kay Kristo at sa mga tagasunod nito kung kaya’t ginawa ang lahat upang usigin ang mga ito. Kung sa ating pananalita ngayon, tila “na-praning” si Pablo laban kay Kristo at mga Kristiyano. 
 
Ayon mismo sa kanya, siya’y “nagbahay-bahay upang arestuhin, kaladkarin at ipabilanggo ang mga Kristiyano” (Acts 8: 3b). At siya nga ay patungo sa Damascus upang doon naman maghasik ng lagim laban sa mga tagasunod kay Kristo.
 
Ang pagtatagpo ni Kristo at Pablo: winika ni Hesus kay Pablo—“Ako si Hesus na iyong inuusig” (Acts 9: 5b). Ipinahihiwatig ng Panginoon na Siya ay kaisa sa mga tagasunod Niyang inuusig ni Pablo. Dito nabatid ni Pablo na si Kristo ang kinahinatnan ng kanyang malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano. At ito ang simula ng kanyang pagbabagong-buhay. Natagpuan ni Pablo si Kristo, ang siyang nagbago ng kanyang buhay.
 
Ang bagong hinaharap: Simula noon, kung gaanong kasigasig si Pablo sa pag-usig sa mga Kristiyano, ay mas higit pa ang kanyang naging pagmamahal sa Panginoon at sa mga tagasunod niya. Naging layunin ni San Pablo ang “iharap ang bawa’t isa na ganap at karapat-dapat kay Kristo. 
 
Ito nga ang aking gawain at ibayong pagsisikap, ayon sa kapangyarihan ni Kristong sumasa-akin” (Colossians 1:28b-29). Dahil kay Kristo, si Pablo ay naging isa nang bagong nilalang.
 
At tayo naman: Tulad ni San Pablo, tayo’y kailangang magsisi sa nakaraan, at magbagong-buhay. Subali’t ito’y magaganap lamang kung tayo’y lalapit kay Kristo. 
 
Suma-atin nawa ang diwa ni San Pablo: “ang kalimutan ang nakaraan, at hangarin ang hinaharap—ang makamtan ang gantimpala ng tawag ng Diyos, kay Kristo Hesus” (Philippians 3: 13-14). 
 
• Father Lino Nicasio SVD