Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of the Year: Si Hesus ang nagbibigay ng tunay na kalayaan!

Isang araw sa aming pagbibisita sa mga bilanggo para mag “bible or faith sharing” may isang bilanggo na napa-isip ako sa kanyang tanong. Sabi nya sa amin, “alam ko tingin nyo sa amin ay mababa dahil nasa piitan kami, pero dito ko nadiskobre ang tunay na kalayaan. 
 
Na ang tunay na kalayaan ay hindi pala sa makikita natin, o magawa mo kung anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-aalay ng buhay mo kay Hesus.” Ako po’y namangha sa kanyang sinabi.
 
Tunay nga, na si Hesus ang ating tunay na kalaayan. Kung wala si Hesus sa buhay natin, wala rin direksyon ang buhay natin. Siya ang ating tunay na kalayaan at Siya ang ating buhay.
 
Sa ating ebanghelyo si Hesus ay nagpapagaling ng mga maraming may sakit at mga inaalihanan ng mga demonyo. 
 
Sinabi sa pagbasa, “Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihanan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!”
 
Hindi malaya ang taong ito, siya ay inaalihanan ng masamang espirtu o demonyo. Ginamit ang katawan niya para gumawa ng masasama sa iba. Ito ang layunin ng demonyo, gagamitin ang ating katawan para gumawa ng masasamang bagay. Hindi malaya ang ating buhay kung ang demonyo ang naghari sa ating buhay. 
 
Huwag mong hayaan ng makulong ka sa gawa ng demonyo lumapit ka kay Hesus at ikaw ay kanyang papalayain.
 
Sinabi ni Hesus sa demonyo, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Malinaw na sinabi ni Hesus sa demonyo, “Lumabas ka!” Ginamit ng demonyo ang katawan ng tao para sirain ito. Tandaan natin na ang ating katawan ay bigay ng Diyos. At tayo ay babalik sa Diyos.
 
Ano ba ang mga demonyo sa buhay mo? Sobrang galit ba? poot ba? Hindi pagpapatawad? Kalaswaan ba? Hindi tapat sa asawa o pamilya? Ito ang ilan lamang na mga demonyo sa buhay natin. 
 
At alam ko na hindi ka maligaya sa buhay mo kung ang kasalanan ay namuhay sa iyong buhay. Kapatid kalooban ng Diyos na maging malaya ka. Siya ay pumarito para ikaw ay palayain at magkamit ng tunay na kapayaan at kasaganaan sa buhay mo. Palayain mo ang sarili sa galit, magpatawad ka. 
 
Palayain mo ang sarili sa kasalanan, lapitan mo si Hesus sa pamamagitan ng kumpisal at makamtan mo ang tunay na kapayapaan at kalinisan ng puso.
 
Tandaan natin na si Hesus lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Kung sumunod tayo sa kanyang kalooban ikaw ay malaya!
 
• Father Jay Flandez SVD