Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of the Year: Ikaw ang masunod Panginoon!

Noong panahong iyon, may isang ketongin lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.”
 
Sa pahayag ng ketonging ito ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob. Hindi siya nag- uutos kay Jesus na pagalingin siya kaagad. Alam ko na ito ang kailangan niya, na mapagaling sa kanyang sakit. Bakit sinabi lang niya kay Hesus, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako?” Malalim ang pananampalataya ng taong ito. 
 
Ang ibig lang niya na sundin ang kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay handang tumanggap sa kalooban ng Diyos.
 
Ang ating ebanghelyo sa Linggong ito, ay nagpaalala sa atin na bilang mga alagad ni Hesus ang ating pananagutan at tungkulin ay ang sundin ang kanyang kalooban. Bawat pana-langin natin ng Ama Namin sinasabi natin, “Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.” 
 
Tunay tayong maging alagad ni Hesus kung ating gawin at sumunod sa kanyang mga banal na utos at kalooban.
 
Minsan kung tayo ay nanana-
 
langin para natin dinidiktahan si Hesus. “Panginoon bigyan mo ako ng bagong mobile phone, bigyan mo ako ng mayamang employer, bigyan mo ako ng maraming pera.” Para bang inuutusan natin si Hesus. Nawala ang ating pagka-alagad ni Hesus. Kung tayo ay tunay na alagad ni Hesus, sundin natin ang kayang kalooban. Alam ng Diyos ang pa-
 
ngangailangan mo, alam ng Diyos ang kalagayan mo sa buhay. Magtiwala ka sa kanya at hindi ka Niya pababayaan. 
 
Tingnan mo ang ketongin sa ating pagbasa, siya ay nagtitiwala sa kagandahan at kabaitan ni Hesus. Sinabi lang niya, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.” Alam na ni Hesus ang kanyang kalagayan, at siya ay natitiwala sa kabutihan ng Diyos. Talagang mabuti ang Diyos at siya’y pinagaling ni Hesus. Sabi ni Hesus, “Ibig ko. Gumaling ka!”
 
Ibig ni Hesus na pagalingin ka sa iyong karamdaman, ibig ni Hesus na mapalaya ka sa kasalanan mo, ibig ni Hesus na maging maayos ang buhay ng pamilya mo, ibig ni Hesus na maitama ang buhay mo. Ang mahalaga ay magpakumbaba ka at sundin ang kalooban ng Diyos.
 
Minsan walang kaayusan ang buhay natin, dahil hindi ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. Kung gusto mong maayos ang buhay mo sundin mo si Hesus.
 
Panginoon turuan mo kaming magpakumbaba at sundin ang kalooban mo. Turuan mo kaming buksan ang aming mga puso at isip upang maging tunay na alagad mo, na handang sumunod at tupin ang iyong kalooban. 
 
Bigyan mo kami ng pusong marunong kumilala sa iyong banal na kautusan at sundin ang iyong kalooban. Amen.
 
• Father Jay Flandez SVD