Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent: Lent it go

Chinese New Year na ulit. Isa sa mga nakaugalian na, lalo na dito sa Hong Kong ay maglinis ng bahay, at magtapon ng mga luma at maruming  kasangkapan  Ang may mga kakayanan ay bumibili o nagpapalit ng mga bagong gamit sa bahay o sa pangangatawan.  Ang ganitong gawain ay hudyat na may bagong taon na darating at ito ay magandang salubungin ng may maaliwalas at malinis na pamumuhay.   
 
Sa ganito kong paraan inihahalintulad ang pagsapit ng  Kuwaresma o ang apat na pung araw na paghahanda ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. 
Lent it Go, o yung katunog na kanta na pinagmulan nito na Let it Go ang titulo ng pagninilay na ito ngayong unang Linggo ng Kwaresma. Ano nga ba ang ating babaguhin o papalitan sa ating  buhay ngayong Kwaresma ayon sa ating ebanghelyo ngayong Linggo?
 
Una, huwag tayong bumigay sa mga tukso. Ipinakita sa atin ni San Marcos kung ano ang nangyari kay Hesus nang siya ay dalhin ng Espiritu ng Diyos sa desyerto.  Doon, siya ay ginambala at tinukso ni Satanas. 
 
Subalit si Satanas ay hindi nagtagumpay.  Sa ating buhay, ibat-ibang tukso ang sumasapit.  May tukso ng laman, kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan.  Ang mga tukso ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon at malimit ay nagdudulot ng kapahamakan at pagtatakwil ng pananamplataya.  May mga pagkatatanon na hindi natin ito napapansin hanggang sa sumapit ang panahon na tayo ay lulong na. Lulong na sa mga bagay na nagsimula sa tukso at nauwi sa kasalanan. 
 
Si Hesus, bagamat mayroon din siyang pangangailangan noong siya ay naging ganap na tao, hindi nanaig ang tukso sa kanyang buhay, bagkus ay lalo itong nagpaigting ng kanyang layunin na tayo ay kanyang iligtas.  Matapos ang apat na pung araw, siya ay lumabas mula sa disyerto, walang bahid-dungis na nagmumula sa tukso ng demonyo.  Lent it Go tayo, at sabihin sa demonyo na lumayas ka at hindi kita kailangan at wala kang magagawang mabuti sa aking buhay.
 
Pangalawa ay ang pagbabalik loob at ang paniniwala sa ebanghelyo. Ito ang mga katagang sinasambit habang ang isang tao ay pinapahiran ng abo sa pasimula ng Kwaresma tuwing Ash Wednesday.   Gawin natin ito, higit ay sa panahon ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Hesus.  
 
Ang apat na pung araw na ito ay gugulin natin sa paglalaan ng mg sandali upang suriin ang ating mga sarili. 
 
Ang pagsusuring ito ang maghahatid sa atin upang ating mabatid na tayo pala ay gumagawa ng mga bagay na makasalanan at mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon at sa kapwa.  Buong kababaan tayong magsisi.  
 
Ang pangungumpisal ay isang magandang simula sapagkat ang sakramentong ito ang nag gagawad sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan.  Kaakibat ng kumpisal ay ang pag sunod sa mga sinasabi ng Diyos na matatagpuan sa kanyang banal na salita.
 
Napakaraming aral sa buhay ang mapupulot sa pagbabasa ng bible.  Sa panahon ng Kwaresma, mag Lent it Go tayo sa ating mga kasalanan at ganun din sa mga bagay o bisyo na umaagaw  ng ating oras na maaring ilaan sa pag- babasa ng Salita ng Panginoon na siyang nagbubunga upang tayo ay maniwala sa kapangyarihan nito. 
 
Lent it Go tayo. Iwaksi ang tukso, magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob, at maniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoon.
 
         ● Father Alfredo Rollon SVD