Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent: Kaluwalhatian ng pagbabagong anyo!

Noong panahong iyon: Umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago, at Juan. 
 
Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nag-bagong anyo si Jesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupa’t walang sinumang makapagpuputi ng gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus,” (Marcos 9:2-4).
 
Si Jesus ay umakyat sa bundok para manalangin at sa kanyang panalangin S’ya ay nagbagong anyo. 
 
Ang panalangin pala ay magpababago sa buhay natin. Ano ba ang tunay na kahulugan ng panalangin? Ang panalangin ay isang pagsuko o “surrender” sa buhay natin sa Diyos. Bakit isang pagsuko? Dahil sa panalangin natin ating sundin ang kalooban ng Ama, hindi ang ating kalooban. Hindi na ang sarili ang masunod, kundi ang kalooban ng Amang nasa langit. Ipinakita ang pagbabagong anyo ni Jesus dahil dadaan Siya sa isang mapait at masakit na misyon. Ang pag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. 
 
Pero pagkatapos sa misyong ito, ang pagpapako sa krus para sa atin, ipapakita ni Jesus ang kaluwalhatian sa pagsunod sa kalooban ng Ama, ang muling pagkabuhay, ang tunay na buhay.
Ang misyon mo sa buhay ay magdadala sa iyo ng kaluwalhatian at kaligtasan. Matutupad ang ating misyon sa buhay kung lagi tayong manalangin. 
 
May panahon ng nanghihina tayo dahil sa sobrang bigat ng ating suliranin sa buhay, sa pamilya at sa komunidad. 
 
Huwag kang susuko dahil sa panalangin tutulungan tayo ng Diyos. Kung ating isuko ang buhay natin kay Jesus, Siya na ang ating buhay. Kung si Jesus na ang ating buhay lahat ay malampasan natin, dahil kay Jesus walang imposible. 
 
Kung gusto natin tularan si Jesus sa kanyang pagbabagong anyo, isuko mo ang buhay mo sa Diyos Ama, sundin ang kanyang kalooban at may pagbabago sa buhay mo.
 
Ugaliin natin na manalangin at magpuri sa Diyos. Hindi lamang sa panahon ng may problema tayo manalangin, kung tayo ay masaya at pinagpala ating papurihan ang Diyos. 
 
Sa kalakasan at kahinaan si Jesus ang ating kasabay sa ating paglalakbay. Dahil si Jesus ang magbibigay sa atin ng tunay na buhay, tunay na kaluwalhatian!
 
         ● Father Jay Flandez SVD