Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent: Simbahan lugar panalanginan

Ang simbahan ay lugar na dalanginan. Ito ay bahay ng Diyos, pag tayo ay papasok sa bahay ng Diyos nakagawian na natin na isawsaw ang ating daliri sa banal na tubig na nakalagay sa may tabi ng pintuan at tayo ay mag-aatanda nang krus. Ang banal na tubig ay nagpapaalala sa  natanggap nating Sakramento ng Binyag. Sa pamamagitan ng binyag tayo ay naging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos meron tayong tungkulin manalangin at tupdin ang kalooban ng Diyos. 
 
Ang bahay ng Diyos o ang simbahan ay isang pook para tayo ay manalangin at magpuri sa Diyos.  Ating igalang ang bahay dalanginan. Ano ba ang ating ayos o attitude sa loob ng bahay ng Diyos?
 
Dapat ang ating suot o damit ay kaayaaya sa Diyos hindi kaayaaya sa tao. Yung iba ay walang pakialam sa kanilang suot pag pumasok sa bahay ng Diyos. Para bang sila ang may-ari ng bahay. Yung mga damit nila ay hindi kaayaaya sa Diyos kundi damit na nakakaabala sa ibang nagsisimba. Banal ang bahay ng Diyos dapat ating ipakita ang ating paggalang sa bahay ng Diyos sa pamamagitan ng wastong pananamit at pagkilos. Hindi tayo pumasok sa simbahan para tayo purihin, tandaan natin tayo ay pumasok ng simbahan para purihin ang Diyos. 
 
Sa ating ebanghelyo nagalit si Hesus dahil ang mga tao ay walang paggalang sa bahay ng Diyos. Sabi ng ating ebanghelyo, “Gumawa si Hesus ng isang panghampas na lubid, itinaboy silang lahat sa templo pati ang kanilang mga tupa at mga baka; at isinabog sa lupa ang salapi ng mga namamalit at ipinagtauban ang kanilang mga hapag. 
 
Ganito na lamang ang malasakit ni Hesus sa bahay ng kanyang Ama. Nawa’y meron din sana tayong malasakit para sa ating simbahan sa pamamagitan ng pagsuot ng tamang damit kung tayo ay papasok sa bahay ng Diyos. 
 
Ang simbahan ay tumutulong at gumagabay sa atin kung papaano natin makamit ang buhay na walang hanggang. Sa panahon ng Kuwaresma ating pagnilayan ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panahon ng Kuwaresma ay panahon ng paglilinis ng ating espiritwal na pamumuhay. Linisin natin ang kaluluwa sa pamamagitan ng pagkukumpisal, pagaayuno at pagdadasal. Makakamtan din natin ang tunay na buhay kung malinis ang budhi at iwasan ang pagkakasala. Sasali tayo ng mga gawain ng simbahan sa panahon ng kuwaresma. 
 
Sinabi ni Hesus, “Gibain ninyo ang templong ito, at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.” Sa pangungusap na ito tinutukoy ni Hesus ang kanyang muling pagkabuhay. Makamtan din natin ang tunay na buhay kung gigibain din natin ang ating pagkamakasarili at mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos.
 
 ● Father Jay Flandez SVD