Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Lent: Pag-ibig hanggang sa Krus!

Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasam-palataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:14-16).
 
Ang Diyos ay pag-ibig. Dahil mahal tayo ng Diyos, ipinadala N’ya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ang pagpapako ni Hesus sa Krus ay ang dakilang pagpapakita sa atin ng ating Ama, na ang kanyang pag-ibig ay wagas, ang pag-ibig ng Diyos ay handang mag-alay ng sariling anak para sa atin.
 
Karamihan sa ating mga kababayan na nangibang-bansa dahil sa pag-ibig na kanilang pamilya. Handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, handang magtiis para sa kanilang mga magulang at mga kapatid. 
 
Ang pagsasakripisyo ay isang pagpapakita na mahal mo ang isang tao. Ibig sabihin ang tunay na pag-ibig ay marunong umintindi at magsakripisyo. Kung ang bawat pamilya ay marunong magsakripisyo, nakakatiyak ako na hindi mawawasak ang kanilang pagsasamahan. Dahil may mga taong hindi marunong magmahal, magsakripisyo, ito ang dahilan sa kanilang pagkawasak bilang pamilya. 
 
At naapektohan ang mga kinabukasan ng mga bata, dahil hindi na buo ang kanilang pamilya. Kung nangyari man yan sa pamilya mo, tuloy mo lang ang pagmamahal at magsakripisyo mo sa mga anak mo. Ang magsakripisyo mo ay gagantimpalaan ng Diyos. Manalig ka sa Kanya.
 
Ang pag-ibig ng Diyos ay ang ating kaligtasan. Walang ibang dahilan bakit iniligtas tayo, dahil mahal tayo ng Diyos. At bakit mahal tayo ng Diyos? Dahil ginawa at nilikha tayo bilang kanyang kawangis. At hindi kalooban ng Ama na mahiwalay ang kanyang ginawa, ang tao. Ito ang dahilan bakit ipinadala ang kanyang bugtong na anak para hanguin tayo sa ating kasalaan. 
 
Kung ang Diyos ay pag-ibig, bilang kanyang nilikha at kawangis, tayo ay pag-ibig din. Ibig sabihin ang tao ay pag-ibig. Hindi maging tunay o kompleto ang tao kung hindi marunong umibig at sumunod sa Maylikha, ang Diyos. Ipinakita ni Hesus ang Kanyang pag-ibig sa Kanyang Ama sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Kung ang puso natin ay puno ng pag-ibig, susunod din tayo sa kalooban ng Ama.
 
Ang pag-ibig ng Diyos ay magdala sa atin ng ating kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ating kalayaan at kaligtasan. 
 
Ating pagtibayin ang ating pananampalataya upang handa tayong magmahal sa kapwa at Simbahan. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay handang tumayo at maging saksi sa katotohanan. Ganon ang tunay na pag-ibig, maghahatid sa atin ng tunay na kalayaan at kaligtasan.
 
Ang pag-ibig ni Hesus ay hanggang sa Krus. Ipinakita N’ya na ang tunay na pag-ibig ay handang mag-alay ng sarili para sundin ang kalooban ng Ama para sa ating kaligtasan bilang mga minamahal ng Diyos.
 
● Father Jay Flandez SVD