Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent: Animo ay isang butil

Isang talinghaga ang muling ibinigay ng ating Panginoon upang lubos na maunawaan at matanggap ng mga tagasunod ng Panginoon ang kanyang kamatayan.  Ito ay ang talinghaga ng isang butil.  Sa mga taong may mga karanasan sa pagbubukid, ang pagsasaalang-alang, ang pag-tatabi ng mga butil na ipupunla, isasabog, o itatanim ay siyang susi ng magandang ani para sa kinabukasan.  
 
Sa ganitong paraan ay inihalintulad ito ni Kristo sa kanyang naiimbing kamatayan na  lubos na nagdulot ng pagkabagabag  sapagkat mas masidhi ang hapis habang papalapit ang pagbata ng ating Panginoon sa pagkakapakuan niyang Krus at ganon din ang kanyang kamatayan. Bigyan natin ng kaunting pagninilay at aral ang talinghaga ng butil.
 
Una, ang pagtanggap sa kamatayan. Ang kamatayan ay darating sa sinuman. Maging sino ka man at maging ano ka man, sasapit ang yugtong ito at ang bawat isa ay kahaharapin ang katapusan ng buhay dito sa lupa.  Mayaman, mahirap, may kapangyarihan o wala, bata o matanda, ay kumakaharap sa kamatayan. 
 
Marami ang nagkakaroon ng pagkakataon upang ito ay mapaghandaan, at gayun din ay maging katanggap-tanggap sa mga maiiwan subalit marami rin ang nabibigla na lamang. Sa kaso ng Panginoon, ang ating itinuturing na Mesias, ang Tagapagligtas na si Hesus Kristo pa mismo ang nagsasabi sa kanyang mga alagad ng panahon at paraan ng kanyang kamatayan. 
 
Bagkus takot ang manahan sa puso ng bawat isa, ipinakita ni Hesus kung paanong ang kamatayan ay magiging katanggap-tanggap. Maging isang butil, na mahuhulog sa lupa. Iyan ang unang bahagi ng Kanyang paglalarawan.
 
May kabuluhan ang kamatayan. Hindi lamang sa isang katapusan o walang kabuluhan mauuwi ang pagpapakasakit at kamatayan ni Hesus. Ang butil, na kanyang katawan ay namunga ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Si Hesus na namatay sa krus ay muling nabuhay, tumubo, at namunga. Ang bungang ito ay buhay na walang hanggan para sa ating lahat.
 
Malapit na nating sapitin ang pinakabanal sa lahat ng Linggo at Araw. Aalalahanin natin ang pasyon, ang masidhing sakit at kamatayan ng manunubos. Nawa ay hangarin natin at hindi katakutan ang pakikibahagi kay Kristo. “Kami nama’y matipon din at maging bayang giliw” sabi nga sa isang awit. 
 
Tayo man ay magmimistulang butil na malalaglag sa lupa at mamatay. Subalit imbes na matakot, pagsumikapan nating gawin itong katanggap tanggap at maging paraan ng pagpapahayag ng ating pananamplataya. Maki-ayon tayo kay Kristo na ang kamatayan para sa kanyang mga taga-sunod at magkakaroon din ng bunga katulad ng kanyang ginawa. Halina at mamatay kasama ni Kristo nang sa gayon ay makabahagi tayo sa buhay na walang hanggan na nagkaroon ng kaganapan sapagkat  siya ay animong isang butil na nalaglag at namatay,  sumibol at namunga.
 
● Father Alfredo Rollon SVD