Print Version    Email to Friend
Passion Sunday: Hari sa Krus!

Ang Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagsisimula natin sa mga Mahal na Araw. Ito ang mga araw na tayo ay magninilay sa pagpapakasakit at pagtanggap ni Hesus ng kanyang misyon, ang pagpapako sa krus para sa ating kaligtasan.
 
Sa simula ng Banal na Misa ay ating sinariwa ang pagpasok ni Hesus sa lungsod ng Jerusalem. Sa kanyang pagpasok marami sa mga tao na nagbibigay pugay sa kanya. 
 
Sabi nila, “Hosanna! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Pagpalain nawa ang kaharian ng ating Amang si David, na muling itinatatag! Purihin ang Panginoon.” 
 
Pinuri at pinasasalamatan si Hesus ng mga tao bilang kanilang tagapaglitas. Tama ang sinisigaw at sinasabi ng mga tao. At sa ating ebanghelyo para nag-iba na ang paniniwala ng mga tao. Sa kanyang pagpasok sa lungsod ng Jerusalem si Hesus ang tinuring Hari, at noong hinarap na si Hesus sa mga tao ang sigaw nila ay “ipako sa krus!” Balingbing ang mga tao!
 
Ikaw balingbing ka ba? Kung ang ating pagkakilala ni Hesus ay mali o hindi malalim baka 
tayo ay palipat-lipat ng ating pananampalataya. 
 
Masaya tayo kung nabiyayaan tayo ng grasya ng Diyos, pero kung may mga pagsubok tayo sa buhay para bang sinisisi natin si Hesus. At nagdududa tayo kung meron ba talagang Diyos. Ang mga tao ay bumaliktad, dahil noong hinarap si Hesus sa mga tao na parang walang kapangyarihan, nawawala ang kanilang tiwala at pananampalataya sa kanya. At ang sabi nila, “ipako sa krus!”
 
Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ipinakita niya hanggang sa krus. Si Hesus ay Hari ng pagmamahal, pinatunayan niya hanggang sa krus.
 
Ito ang hamon sa atin bilang mga Katoliko, na ang ating binyag natanggap ay hindi lamang upang tayo ay maging bahagi o maging kaanib ng Simbahan, tayo ay may misyon na sundan si Hesus hanggang sa krus. Walang iwanan sa pagsunod ni Hesus. 
 
Sa kabila ng mga pagsubok, sa mga paghihina ng kalooban dahil sa pagpapahirap at pagmamalupit ng lipunan sa Simbahan, patuloy pa rin tayo sa pagsunod kay 
 
Hesus. Dahil ang tunay na Kristiyano ay yaong sumusunod sa yapak ni Kristo.
 
Nawa’y sa panahon ng Semana Santa, gawin nating makabulohan sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay sa pagmamahal at pagpapakasakit ni Hesus sa krus. Tunay siya ang hari sa krus dahil kay Kristo ang krus ay naging tulay ng ating kaligtasan.
 
Bawat pag-tanda natin ng krus, atin alalahanin ang pagmamahal ni Hesus sa atin.
 
   ● Father Jay Flandez SVD