Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: Ang pagkabuhay ni Kristo ay totoong balita

Lumalagana sa panahong ito ang tinatawag nating Fake News. Kaliwat kanan ang mga nababasa at nakikita nating mga naka post lalo na sa social media.  Dinadala tayo ng ganitong maling balita sa mga taliwas sa katotohanan at  impormasyon. Kadalasan dahil na rin sa ating mga paniniwala, paninindigan sa buhay at mga biases, ay hindi na tayo nagsasagawa ng ibayong pagsasaliksik upang  alamin ang katotohanan. Sa kabilang banda naman ay may mga balita na nagpapakalat ng katotohanan ang hindi pinaniniwalaan. “Hindi totoo yan”, o kaya naman ay “gawa-gawa lang iyan”, ang mga katagang malimit nating mabanggit lalo na nga kung ang mga balita ay tila lagpas na sa ating pang-unawa o  imposibleng mangyari.
 
Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay isang balitang tinanggap din ng may halong paniniwala at pagdududa. Sa ating mga pagbasa ay tinatalakay ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus at kung paanong ito ay tinanggap ng kanyang mga tagasunod at ipinahayag sa iba.  Pagnilayan natin ang ilang mga puntos na hango sa mga pagbasa na maaring maging gabay natin sa pagtanggap at pag-unawa ng pagkabuhay na ito ni Hesus. At kung paanong si Hesus sa kanyang kaparaanan ay nagpatunay na siya nga ay muling nabuhay.
 
Una, si Hesus ay nagpakita sa pamamagitan ng ibat-bang paraan. Sa pasimula ng ebanghelyo ay nag-kwento ang dalawang alagad na papalayo ng Jerusalem at tinatahak ang landas patungong Emaus. Ang kwento ng dalawa ay tungkol sa kung paanong nakasabay nila si Hesus at nakilala lamang hindi sa kanyang pisikal na kaanyuan kundi sa mga gawa ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, gayun din ang pagbabahaginan ng tinapay. Dito natin matatanto ang pananampalatayang nais ibahagi sa atin ni Hesus. 
 
Na siya ay nagpakita hindi lamang bilang isang nabuhay na Diyos kundi isang sakramento, itinuturing na ang ginawa ni Hesus na pagpapahayag ng salita at pagbabahaginan ng tinapay ay malaking impluwensiya sa paraan ng pagdiriwang natin ng banal na misa.  Gayundin ay nagpakita si Hesus sa pamamagitan ng kanyang pisikal na kaanyuan. 
 
Bagamat takot at pangamba ang mga unang ipinakita ng mga alagad at tinulutan pa rin niyang mahawakan ng mga ito ang kanyang mga sugat.  Noon di’y tinanong sila ni Hesus kung bakit sila ay nagdududa sa kanyang pagkabuhay na  muli.  Sinundan niy ito ng paghingi ng makakain upang mapatunayan na siya ang Hesus na kanilang nakapiling. Pinawi ng Diyos ang kanilang pagdududa.
 
Pangalawa, ang pagpapalaganap ng paniniwalang si Hesus nga ay muling nabuhay ay nasalamin sa buhay ng kanyang mga alagad.  Si Pedro ay walang takot na nagpahayag ng pagkabuhay ni Kristo.  Ang dating takot, ang dating nagtatwa kay Hesus ay siya ng nagpapahayag sa mga hudyo.  
 
Ang ganitong tapang ay maaring maging batayan na may dahilan kung bakit ang taong katulad ni Pedro ay nagbago.  Marahil kung hindi siya naniniwala sa kanyang ipinapahayag ay hindi na niya kailangang harapin ang pag-uusig at kamatayan.  Subalit siya man ay nag pahayag ng Totoong Balita, at iyan ay ang pagkabuhay ni Hesus. 
 
Nawa tayo rin ay maging mga tagapagpalagananap ng pagkabuhay ni Hesus. 
 
● Father Alfredo Rollon SVD