Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Easter: Tawag para sa kabanalan!

Ang ikaapat na linggong muling pagkabuhay ay linggo rin sa panalangin para sa bokasyon. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos para sumunod sa kanya, at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Hesus lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating Mabuting Pastol. Sabi sa ating ebanghelyo, “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.” (John 10:11). Iniaalay ni Hesus ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi siya dapat ang parusahan, dahil mahal tayo ng Diyos ipinadala niya ang kanyang bugtong na Anak, na si Hesus, para tayo iligtas sa kamatayan.
 
Si Hesus ang ating mabuting pastol, ay patuloy na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na mga alagad. Sila ang kinatawan ni Hesus sa ating panahon ngayon. Ang mga pari, ay tinawag ni Hesus para tayo ay gabayan sa ating espiritwal na pamumuhay. Isama natin sa atin mga panalangin ang mga pari at relihiyoso, nawa’y maging katulad sila ni Hesus, ang mabuting pastol na handang mag-alay ng kanilang panahon, buhay para sa bayan ng Diyos.
 
Hindi lamang ang mga pari at relihiyoso ang tinawag para mamuhay sa kabanalan. Tayong lahat, na mga binyagan ay tinawag para sa kabanalan. Paano ba mamuhay para sa kabanalan? Sabi ni Hesus sa ating ebanghelyo “ialay mo ang iyong buhay.” Pag-aalay ng buhay para sa kaharian ng Diyos ay pamamaraan para sa kabanalan.
 
Marami tayong mga kababayan na sa kanilang day-off, sila ay nag-aalay ng kanilang panahon para sa simbahan at gawain ng simbahan. Tumutulong sila sa gawain ng parokya, yung iba ay bumibisita sa mga bilangguan para magdala ng mabuting balita ng Diyos sa mga nasa piitan, yung iba ay bumibisita sa mga ospital para ipagdasal at bigyan ng suporta ang mga may karamdaman.
 
Ikaw paano mo ba iniaalay ang buhay mo para sa Diyos? Kung tayo ay nag-aalay ng buhay para sa Diyos, kailangan na handa kang magsa-kripisyo. Si Hesus ang mabuting pastol ay nagsakripisyo para sa atin. Ang pag- aalay ng buhay ay pagsakripisyo para makamit natin ang kabanalan.
 
Ang buhay ng isa OFW ay isang sakripisyo. Isipin mo iniwanan ang mga mahal sa buhay para magtrabaho sa ibang bansa, ibang kultura. Hindi madali ang buhay ng isang OFW. Pero inialay n’ya ang buhay n’ya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sa pagmamahal, handang magtiis, magsakripisyo para sa pamilya.
 
Dahil mahal tayo ng Diyos, tiniis niya ang kahirapan para sa ating kaligtasan.
 
Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Ang pagpapakasakit mo sa krus ay tanda ng iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal at pagliligtas mo sa amin. Tulungan mo kami na mamuhay katulad ng isang mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay, magsakripisyo para sa iyong kaharian. Amen.
 
● Father Jay Flandez SVD