Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter: Manatili kay Kristo

Marami sa atin ang dumalo o nakaranas na magdiwang ng anibersaryo ng kasal.  Mayroong Silver Anniversary o yung dalawamput limang taon na pagsasama, yung iba naman ay Golden o yung limampung taon, mayroon pang binibiyayaan ng mahabang buhay at nakahihigit pa sa huling nabanggit.  Sila ay larawan ng pananatiling nagmamahalan sa isat-isa, mga mag-asawang nanumpa na magsasama sa hirap at ginhawa, sa gitna ng sakit at kalusugan, ganon din sa karangyaan o kahirapan ng buhay. 
 
At ang pamosong linya na “until death do us part”. Sa panahon ngayon ng mga short term, o pang sandalian pagsasama, ng diborsyo at paghihiwalay, ang ganitong uri ng pagdiriwang ay nagpapakita sa atin ang kahalagahan ng katatagan at pananatili. Bagamat ang ebanghel yo natin ay hindi tungkol sa kasalan, ito naman ay tungkol sa ugnayan ng tao at ng Diyos, ni Hesus at ng kanyang mga tagasunod.  Ito ay ang pagpapahalaga sa pananatili natin sa piling ni Hesus.  Hindi lamang hanggang kamatayan kundi sa kabila pa ng buhay na ito.  
 
Ginamit ni Hesus ang halimbawa ng puno ng ubas. Ang Diyos ang puno at tayo ang sanga. Sa mga taong bihasa na makakita ng ubasan at nauunawaan ang paglago nito, maaring madaling maunawaan ang sinasabi ni Hesus, ngunit sa iba naman, maaring hindi kaagad agad na maisasalarawan sa diwa ang nais tukuyin ng Diyos. Maari natin itong maunawan sa mga sumusunod na paraan.
 
Una, inaasahan ng Diyos ang ating bunga bilang isang tagasunod ni Kristo. Ang mga suloy na walang bunga ay pinuputol sapagkat wala itong silbi at umaagaw lamang ito ng nutrisyon sa ibang sanga.  May sukatan ang pakikipag ugnayan natin sa Diyos.  Ang salitang pamumunga ay nangangahulugan ng pagtupad natin sa mga kautusan ni Kristo.  Una’t higit ay ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa.  Gaano tayo nagpamalas ng pagmamahal sa Diyos?  Kumusta ang ating buhay pananalangin? Nagmahal ba tayo ng sapat sa ating kapwa?  
 
Ang tinutukoy na tagapakinig ni Kristo sa ebanghelyo ay hindi ang mga bagu-bago pa lamang na nakakakilala sa kanya.  Ang tinutukoy niya rito ay ang mga alagad na nakapaligid at sumusunod sa kanya ng mahaba-haba na rin panahon.  Sila ay pinili na, hinirang, at handa nang mamunga. 
 
Pangalawa, ang tanging paraan ng kanilang pamumunga ay sa pamamagitan ng pananatili sa ating Panginoon.  Siya ang pinag-bubukalan ng lahat ng biyaya na kanilang kakailangain upang maisakatuparan ang misyon na iniatang sa kanila ng Diyos.  Sa mundo nating ginagalawan, marami ang nag-aalok ng kaligayahan, kaginhawahan, at higit sa lahat ay ang kayamanan. Subalit walang makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay at kaligayahan kundi si Kristo lamang.  Si Hesus ang ating kalakasan. At ang sinumang lalayo kay Hesus, kailanman ay hindi makapamumunga ayon sa  inaasahan ng Diyos.
 
Pang ilang anibersaryo mo na ba kasama si Kristo?  Maaring pag nabasa mo ang pagninilay na ito ay nanatili ka pa rin sa kanyang piling. Subalit marami ang lumayo na.  Nawa ay maging misyon natin na akayin ang iba pabalik sa Diyos. Ang ebanghelyo ngayong Linggo ay nagpapaalala sa ating lahat na mananatili kay Kristo ay siya lamang mamumunga bilang isang Kristiyano, at sa huli ay siyang magkakamit ng buhay na kanyang pangako.  Ang pananatiling ito ay hindi  lamang hanggang kamatayan bagkus ay magpasawalang hanggan.  
 
● Father Alfredo Rollon SVD