Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter: Dakilang pag-ibig ni Hesus

Isa sa mga awitin ng Apo Hiking Society ay pinamagatang “Pag-ibig.” Sabi doon sa unang saknong o “stanza;” “Nung tangan ng Nanay ang munti mong mga kamay, Ika’y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ika’y mahal.” Ang mensahe ng kantang ito ay, tayo’y natutong magmahal dahil sa ating mga magulang, lalung-lalo na, ang ating ina. Ang ating mga magulang ang nagturo sa atin kung paano magmahal, paano matuto maging isang mabuting tao. Sa pamilya nag-umpisa ang kamalayan kung paano matutunan kung paanong maging isang mabuting tao at masunurin na anak ng Diyos. 
 
Sabi ni Hesus sa ating ebanghelyo, “Kuang paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo; manatili  kayo sa aking pag-ibig.” Kagaya ni Hesus dahil sa pag-ibig ng kanyang Ama, sa pamamagitan ni Birheng Maria, ipinakita nya ang tunay na pagmamahal na handang mag-malasakit para sundin ang kalooban ng Ama. Si Maria ang nagturo kay Hesus kung paano magmahal, kung paano magsakripisyo para sa iba.
 
Hindi makamit ang tunay na pag-ibig kung tayo ay lumayo kay Hesus. Si Hesus ang ating pag-ibig. Kung wala si Hesus sa buhay natin, hindi kumpleto ang pag-ibig natin.  Sabi ng ating ebanghelyo. 
 
“Kung tinupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.” Ang tunay na pag-ibig ay ang pagsunod kay Hesus, ang pagsunod at pagtupad sa batas ng Diyos.  Ang pagsunod sa batas ng Diyos ay isang konkretong pag-sasabuhay na minahal natin ang Diyos. Ang taong walang sinusunod na batas ay ang taong hindi marunong magmahal. Kung susundin natin ang batas ng Diyos tayo ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay sumasaatin.
 
Ating pasalamatan ang Diyos na umibig sa atin, sa pamamagitan ng mga ina, mga nanay tayo rin ay natutong magmahal. Sa pamamagitan ng ating ina natutunan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating ina, mga magulang ang  gumagabay sa atin para tayo’y maging mabuting tao at taga-sunod ni Kristo. 
 
Sa araw na ito ating ipanalangin ang lahat ng mga nanay sa buong mundo nawa’y gabayan sila ng Diyos sa kanilang pag-aaruga ng kani-kanilang pamilya. Lalung-lalo na yung mga nanay na nangibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. 
 
Masakit sa isang ina na mapalayo sa kanyang mga anak, pero handang magsakripisyo ang ina para sa kinabukasan ng pamilya.
 
Manalangin tayo sa Panginoon ng bukal ng pag-ibig, nawa’y gabayan at iligtas sa kapahamakan ang lahat ng mga nanay lalong-lalo na ang mga OFW’s. 
 
Manatili tayo palagi sa pagmamahal ng Diyos, dakila ang pag-ibig ng Diyos.
 
● Father Jay Flandez SVD