Print Version    Email to Friend
Ascension Sunday: Binyagang nag-mimisyon!

Lahat ng mga binyagan ay tinawag na makilahok sa pagmimisyon ng Simbahan. Ang ating binyag na tinanggap ay hindi lamang para tayo ay mapabilang sa Simbahan, kundi ang binyag na tinanggap natin ay isang tawag na sumunod sa yapak ni Hesus para magpalaganap ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Sinabi sa ating ebanghelyo sa araw na ito, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. 
 
Ang sumasampalataya at mabingyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay paru-rusahan” (Mc. 16:15-16).
 
Ang pagmimisyon ay isang obligasyon bilang mga Kristiyano. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga tagasunod, “ Humayo kayo sa buong sanlibutan...” Bilang mga binyagan may obligasyon pala tayo na magmisyon. Ano ba ang ibig sabihin ng misyon. Ang misyon ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ang mabuting balita ay magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang buhay na hiwalay sa Diyos ay hindi tunay na buhay. Dahil ang Diyos ay ang ating buhay. Kung gusto mong may kabuluhan ang iyong buhay pakinggan mo si Hesus na nagsabi sa atin; “Humayo kayo sa buong sanlibutan para ipalaganap ang Mabuting Balita.”
 
Pag sinabi humayo ka, parang sinabi na lumabas ka sa sarili mo. Dahil kung ang sarili mo pa rin ang iniisip mo hindi ka pwedeng magmisyon. Dahil ang misyon ay para sa Diyos, para sa kanyang kaharian, hindi ito para iangat ang sarili natin. Ang pagsunod ni Hesus ay isang paglimot ng sarili. Di ba sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “ ang sinuman sumunod sa akin ay dapat limutin niya ang kanyang sarili...” Ang pagmimisyon ay ang paglimot sa sarili dahil ang Diyos ang pakay sa ating pagmimisyon.
 
Bilang mga OFWs, tayo ay lumabas sa ating bayan, iniwan ang pamilya para sa kanilang kinabukasan. Nilimot natin ang ating sariling kaligayahan para sa ating mga mahal sa buhay. Nagsasakripisyo para makamtan ang magandang buhay. Ito ang ibig sabihin ng misyon. 
 
Ang pagmamahal ng Diyos ay ang bukal ng ating misyon. Walang ibang dahilan bakit tayo ay nakibahagi sa misyon ng Simbahan dahil mahal natin ang Diyos. Ang misyon pala ay walang kapaguran dahil ang bukal ng ating misyon ay pagmamahal mula sa Diyos.
 
May isang kababayan natin na matagal na naninilbihan dito sa Hongkong. Sabi ko sa kanya, “hindi ka ba napapagod, ang tagal mo na dito sa Hongkong.” Sagot n’ya sa akin, “Father, kung mahal mo ang pamilya mo, ay hindi ka mapapagod sila ang inspirasyon ko sa buhay ko dito sa Hongkong. 
 
Ang katawan natin ay napapagod, pero ang puso hindi. Ang tunay na pagmamahal ay handang magsa-kripisyo para sa pamilya.” Tama ang sinabi n’ya, nawa’y hindi din tayo mapapagod sa pagmimisyon para sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita para sa aking kapwa. 
 
Sana hindi tayo mapapagod sa pagdalo ng Banal na Misa tuwing Linggo or day-off natin, sana hindi tayo mapapagod sa ating panalangin, sana hindi tayo mapapagod sa pagsuporta ng ating Simbahan. Dahil ang tunay na binyagan ay walang sawang nagmimisyon para sa kaharian ng Diyos.
 
● Father Jay Flandez SVD