Print Version    Email to Friend
Trinity Sunday: Misyong pagkakaisa!

Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan” (Mt. 28: 18-20).
 
Sa Linggong ito ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo. Ang kapistahan ng banal na santatlo ay nagpaalala sa atin na bilang mga binyagan ay meron tayong misyon at katungkulang ipahayag ang ating pananampalataya. 
 
Sinabi ni Hesus na “humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa.” Ito ay isang banal na utos ng Panginoong Hesus na ipalaganap natin ang ating pananampalataya. Paano ba natin gawin ito? Mag-akay ka nang kakilala mo na hindi na dumalo ng Banal na Misa. Ilapit mo s’ya kay Hesus, ang ating tunay na kalakasan at kaligayahan. 
 
Marami sa ating mga kababayan dito sa Hongkong na lumayo na sa ating Simbahan. At bilang nananampalataya meron tayo tungkulin na akayin natin sila pabalik sa ating Simbahan. Dahil sa ating pagmimisyon gusto natin na magkaisa tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi buo ang ating pananampalataya kung hindi tayo nag-mimisyon. 
 
Maging kompleto lamang ang ating pagka-alagad ni Hesus kung isabuhay natin ang ating pana-nampalataya sa pamamagitan ng pagsali at paglahok ng misyon ng simbahan.
 
Kung tayo ay nagmimisyon, sigurado ako na sasamahan tayo ng Diyos. Tandaan natin, ang misyon at hindi sa atin. Ito ay gawain ng Diyos. Nakilahok tayo dahil ito’y isang tungkulin bilang mga binyagan. 
 
Sa ating pagmimisyon ang Diyos ang naggagabay sa atin. Sabi ni Hesus; “Tandaan ninyo; ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.” Hindi tayo pababayan ng Diyos kung nagmimisyon tayo para sa kanyang kaharian.
 
Kapatid ikaw ay may misyon. Lahat tayo ay may misyon. Baka ang misyon mo ay sa pamilya mo. Kung papaano magkasundo ang mga kapatid mo. Baka ang misyon mo ay ang anak mo, o ang asawa mo. Baka ang misyon mo ay ang amo mo, sa trabaho mo. Ang mga hinaharap nating problema ay isang misyon yan. Kung ito ay isang misyon, sigurado ako, tayo ay sasamahan ni Hesus sa pagharap sa ating misyon. Hindi ka pababayan ng Diyos. Harapin mo ang misyon na puno ng pag-asa dahil ang Diyos ang ating pag-asa.
 
Nawa’y sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ito ay magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pagkakaisa.
 
 
● Father Jay Flandez SVD