Print Version    Email to Friend
Corpus Christi — Kumain ka na ba?

Para sa mga nag-aaral ng bagong wika, mahalagang matutunan ang mga pama-maraan ng pagbati. Karaniwan sa mga pagbati ay may kalakip ng pangungumusta ng katatayuan, mga hinaharap, mga gawain, at higit sa lahat ay  mga saloobin.  
 
Nang ako ay nanirahan sa Cheung Chao ng halos isang taon, may napansin ako sa kasamahan kong pari na uri ng pagbati sa kapwa na malimit niyang gamitin. “Sihk jo faan me a?” O kung isasalin natin sa wikang Tagalog ay “Kumain ka na ba?”
 
Ang Panginoon ay nagnanais din na tayo ay kanyang makasalo.  Napansin nyo ba na sa mga tala sa ebanghelyo na malitmit gawin ni Hesus ay kumain kasama ang mga tao. Si Martha ay abala kung ano ang ihahanda para kay Hesus. Pinakain ng Panginoon ang limang libo na nasa ilang. Nakisalo Siya maging sa mga publikano at mga makasalanan bagamat tinututulan ito ng kanyang mga kalaban. 
 
Sa ebanghelyo ngayon ay itinatag niya ang Eukaristiya sa gitna ng isang hapunan. 
Ito ang naging pinakamahalagang pagkain para sa ating lahat.  Ito ang Eukaristiya, ang katawan at dugo ni Hesus. At yamang pinag uusapan 
 
na rin natin ang Eukaristiya at pagni-layan natin ang ilan sa mga katangian nito.
Ang Eukaristiya ay isang pagsasalu-salo. Inaanyayahan tayong lahat na makibahagi at walang dapat makaramdam na siya ay hindi kasali.  
 
At sa paanyayang ito ng Diyos, ang lahat ay kabahagi at walang nauubusan. Hindi ito katulad ng buffet na solo-solo, kundi ito ay salu-salo. Sa kaganapang ito ay pinaghahati-hati ang tinapay at alak bilang katawan at dugo ni Kristo.  Ikaw ay kabahagi, ikaw ay kaisa sa hapag ng Diyos.
 
Ang Eukaristiya ay isang pag-alaala. Paano natin ginaganap ang sakramentong ito? Sabi ni Hesus ay gawin natin ito bilang pag-alala sa kanya. 
 
Si Hesus ang sentro ng ating pag diriwang. Ang pagbibigay niya ng buhay para sa ating lahat ay siyang ating inaalala. Sinasariwa natin ang hapunan na kanyang ginanap kasama ang kanyang mga alagad. 
 
Ganun din ay inaalala natin ang pag-aalay ng kordero, na si Hesus, na tumubos sa ating lahat.
 
Ang Eukaristiya ay misyon.  Sinambit ni Hesus na ito “para sa inyo at para sa lahat.” Sa ganitong diwa ay ipahahayag ang paglabas at pagsapit sa iba. 
 
Sa pagtitipon natin bilang isang sambayanan ay ipinahahayag natin kung sino tayo bilang mga Kristiyano at sino si Hesus na siyang tinatanggap natin upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. 
 
Si Kristo ang katawan at dugo na siyang pagkaing-buhay para sa ating lahat. Sa Banal na Misa tayo ay nagsasalu-salo, umaalala, at nakiki-bahagi sa pagpapahayag ng misyon ng Diyos. Kumain ka na ba? Kung hindi pa ay ihanda ang iyong sarili  at tanggapin si Hesus. 
 
 
● Father Alfredo Rollon SVD