Print Version    Email to Friend
Tenth Sunday of the Year - Kapatid sa pananampala taya

Ang kanyang ina at mga kapatid ay dumating, nagsitigil sila sa labas at ipinatawag siya. Ang napakaraming taong nakaupo sa paligid niya ay nagsabi ng ganito, “Ang iyong ina at mga kapatid ay nasa labas, hinahanap ka nila.” Si Hesus ay sumagot sa kanila, “Sino ang aking ina at mga kapatid?” At tumingin siya sa mga nakaupo sa paligid niya at nagwika, ‘Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang sino mang tumupad sa kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina” (Marco 3:31-35).
 
Ang pananampalataya natin ay hindi lamang isang debosyonal, ang tunay na pananampalataya ay ang pagkilos o pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Ito ang punto ni Hesus nuong sinabi N’ya sa mga tao na “ang sino mang tumupad sa kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina.” Ibig sabihin nito, ang sinumang sumunod kay Hesus ay dapat tumupad din sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang pag-sasabuhay ng ating pananampalaya ay pagpapakita na tayo ay may ugnayan kay Hesus.
 
Paano ba natin sundin ang kalooban ng Diyos? Una, sa pama-magitan ng panalangin. Mahalaga ang panalangin. Ito ang nagbibigay buhay at direksyon ng ating paglalakbay sa mundong ito. Ang panalangin ay panahon para tayo ay magpasalamat at magpalakas kasama ang Diyos. Sabi nga, ‘the more prayer, the more power’. Marami sa ating mga kababayan na nanghihina na ang pananampalataya dahil nakalimutan nila ang panalangin. Okupado ang mga oras nila sa mga makamundong bagay. Wala nang panahon para sa Diyos. Sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko” (Mt. 11:28).
 
Kung may kakilala ka na nanghihina na ang pananampalataya n’ya, ito ang misyon mo; ipagdasal mo s’ya at ilapit mo s’ya kay Hesus, ang ating kalakasan. Lahat tayo ay may katungkulan sa ating mga kapatid sa pananampalataya na suportahan at tulungan ang mga nanghihina sa pananampalataya.
 
Ikalawa, ay ang pagtulong sa gawain ng Simbahan o misyon ng Simbahan. Hindi kumpleto ang ating pananampalataya kung hindi tayo makibahagi sa misyon ng ating Simbahan. Ang paglahok ng misyon ay pagpapakita na tayo ay kapatid ni Hesus. Bilang mga binyagan tinutuloy natin ang misyon ni Hesus para sa kaligtasan ng lahat. Bago umakayat si Hesus sa kalangitan, sinabi Niya sa kanyang mga alagad, “humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita...” 
 
Ang pagtulong sa kapwa ay pagpapahayag ng mabuting balita, ang pag-mimisyon ay isang mabuting balita.
 
Kung gusto nating maging tunay na kapatid ni Hesus, sumunod tayo sa kanyang mga utos at paglingkuran natin ang ating kapwa. Sa pamamagitan nito, tayo ay maging mga tunay na kapatid ni Hesus. 
 
Dahil kung tayo ay tumutulong sa ating kapwa, si Hesus ang kanilang nakikita, si Hesus ang kanilang nakakasama. Tayo ay mga instrumento lamang sa pagmamahal ng Diyos.
 
Ipakita mo si Hesus sa iyong mga salita at gawa!
 
 
 ● Father Jay Flandez SVD