Print Version    Email to Friend
Nativity of St. John the Baptist - Anong pangalan mo?!

Ang pangalan natin ay nagbibigay sa atin ng pagka-kakilanlan. Naalala ko noong bago pa ako dito sa Hongkong, sa unang araw ng aming klase sa Kantones (Cantonese language) tinatanong kami, ano ang aming pangalan sa Chinese. At ang sabi ng aming guro na ang bawat pangalan para sa mga Intsik ay mahalaga at may kahulugan. 
 
Sa Linggong ito ay ipinag-diriwang natin ang Kapistahan ni San Juan Baustista. Sa ating ebanghelyo sinabi, “Ngayon sa ikawalong araw ay nagsidating sila upang sunatin ang sanggol. Siya ay tatawagin sana nilang Zacarias na kalagyo ng kanyang ama, ngunit nagsalita ang kanyang ina na ang sabi, “Hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan.” Ibig sabihin ng Juan o John ay “God is gracious”. 
 
Alam natin na ang ina ni Juan, si Elisabeth ay matanda na noong siya’y nagdadalangtao kay Juan. Ito ang naranasan ni Elisabeth, ang Diyos ay mabait at mapagbigay.
 
Si Juan ay naging totoo at tapat sa kanyang pangalan. Binigay n’ya ang kanyang buong buhay para sa paghahanda sa ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang tungkulin o misyong bilang alagad ng Diyos. Ang buhay ni Juan ay puno ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kabaitan ng Diyos. 
 
Si Juan ay nagpapaalala sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbago para sa kaharian ng Diyos. At tanggapin ang binyag para maging mga anak ng Diyos at magkamit ng kaligtasan. 
 
Sa pamamagitan ng binyag, nagkaroon tayo ng “common name” o karaniwang pangalan, sa binyag tayo ay naging Christian o Kristiyano. Ito ay pangalan mo, Kristiyano, dahil tayo ay sumusunod kay Kristo. 
 
At bilang mga Kristiyano dapat maging totoo tayo sa ating pangako sa binyag, bilang mga anak ng Diyos.
 
Sa Kapistahan ni Juan Bautista ating alalahanin ang ating binyag. Idalangin natin ang ating mga magulang na nagbibigay buhay sa atin, at ang ating mga Ninong at Ninang na nag-gabay at nagturo sa atin para lumalim at lumago ang ating pananampalataya. Ito ang tungkulin ng mga Ninong at Ninang sa binyag. 
 
Kayong mga Ninong at Ninang ay pinili para gagabayan ninyo 
 
ang inyong mga ina-anak na 
 
maging mabuting tao ay tapat na Kristiyano. 
 
Napansin ko pag ako’y nagbibinyag, paramihan na ng mga Ninong at Ninang. Sa liturhiya sa binyag pina-alalahan ko ang mga Ninong at Ninang na ang kanilang unang tungkulin ay maging unang Katekista sa kanilang mga ina-anak. Hindi lamang kayo Ninong at Ninang pag Pasko o kaarawan ng inaanak n’yo. Araw-araw meron kayong obligasyon sa inyong ina-anak.
 
Nawa’y maging totoo tayo sa ating pangalan na Kristiyano. Sundin natin si Hesus at ipalaganap ang buhay Kristiyano sa ating pamayanan.
 
Father Jay Flandez SVD