Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday - Ordinary Time - Talitha Koum: Magbangon Ka

Ginagamit natin ang salitang pagbangon kapag ang pinag-uusapan ay pag-katulog, pagkadapa, o pagka-handusay.  
 
Subalit ang salitang ito ay ginagamit din natin kung ang isang tao ay tila bagsak sa buhay dahil sa problema o mga suliranin dala ng kahirapan, pagkabigo, o pag- kakaroon ng mga karamdaman sa buhay. Halimbawa dito sa Hong Kong ay marami tayong kababayan na ang akala ng iba ay maayos ang buhay at kumikita ng pera kaya hindi maaring sabihin na sila ay walang problema.  
 
Ilan na nga ba ang naospital dahil sa karamdaman? Mayroon pa diyang nasa mga shelters dahil na terminate ng maaga ang kontrata at may mga legal problems na kinakaharap sa korte. Ang pagbangon ay nangya-yari lamang kung magkakaroon ng solusyon ang kinakaharap na suliranin, o kagalingan sa nara-ranasang sakit sa buhay.  
 
Sino nga ba ang magbabangon sa atin?  Sino ang gigising o di kaya ay magtatayo at aahon sa atin mula sa pag kalugmok? Ang kasagutan diyan ay ang ating Panginoong Hesus. Sa ating ebanghelyo ay may tatlong karakter na nangangailangan ng “pagbangon”. Lahat sila ay nakitang si Hesus ang tanging makakatulong sa kanila. Tingnan natin kung sa panong paraan sila ay ibinangon ni Hesus.
 
Una ay si Jairus na isang opisyal ng sinagoga. Nang makita niya si Hesus, siya ay nagpatirapa.  Isang pagpapakita ng lubos na pagsuko at pagpapasailalim sa kapangyarihan ni Hesus. Hindi ang sarili niya mismo ang may karamdaman kundi ang kanyang anak. 
 
Ganon pa man, siya ay nakakaramdam din ng kabigatan o pagkalugmok dahil sa sinapit ng kanyang anak. Ilan nga ba sa atin ang may ganitong pasanin na hindi direktang sa atin subalit sa iba. Bilang isang ama, pangkarinawan na siya ay mabahala sa nangyayari sa kanyang anak. Inilapit niya ito kay Kristo nang may pananampalataya na siya ay may kakayanang pagalingin ang kanyang anak.
 
Pangalawa ay ang babaeng dinudugo. Walang nakababatid ng kanyang paghihirap, subalit hindi maikakaila na siya man ay nangangailangan ng “pagbangon”, at mangyayari lamang iyon kung gagaling ang kanyang karamdaman. At nang dumating ang pagkakataon na makita niya si Hesus, hinipo ng babae ang laylayan ng damit ni Kristo. 
Ito ay pagpapakita ng malalim na panampalataya. Malimit nating nakikita kapag pista ng Nazareno na maraming tao ang nagnanais, hindi man makahawak sa imahen ng poon, makapagpahid lang ng twalya ay naiibsan na ang paghihirap at inaalihan ng ibayong pag-asa.  
 
Pangatlo ay ang batang babae na anak ni Jairus.  Bago pa man makapasok sina Hesus sa bahay ay mayroon ng pumigil at nagsabi na patay na ang bata at huwag ng abalahin ang ating Panginoon. Subalit alam ni Hesus na kahit ang kamatayan ay hindi makapipigil sa kanyang awa at kapangyarihan. Sinabihan niya ang bata na magbangon, “Talitha Koum.” At kaagyat ay ito ay nagkabuhay.
 
Lumapit tayo kay Hesus.  Magtiwala tayo sa kanyang kaparaanan. Tayong mga nalugmok ay magpatirapa, humawak sa kanyang laylayan, at higit sa lahat ay makinig sa kanyang paanyaya na magbangon at tamasahin ang buhay na kanyang idinidugtong sa ating mga naniniwala ka kanya. 
 
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD