Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Pahinga kasama sa Kristo!

Magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti,” (Marcos 6:31).
 
Alam ni Hesus na ang kanyang mga alagad ay napapagod sa kanilang pagmimisyon at dapat lamang sila’y mag-relax o magpahinga para ipatuloy ang kanilang pagmimisyon. Mahalaga ang magpahinga. 
 
Tayo ay nagtratrabaho ng anim na araw at may isang araw tayo para mag day-off, para magpahinga. Para naman maka-relax tayo sa mga gawain sa bahay o sa opisina. Pero ano bang klaseng pahinga ang tinutukoy ni Hesus?
 
Hindi lamang ito’y pahinga ng ating pagod na katawan, ito rin ay pahinga para busugin ang ating kaluluwa sa grasya ng Diyos. Ang sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan...” Ibig sabihin lugar na tahimik para tayo ay makapagnilay-nilay at manalangin sa Diyos.
 
Ang panalangin pala ay isang mabisang paraan para tayo ay ma-recharge, mapalakas ulit ang ating pananampalataya. Ito ang itinuro ni Hesus sa atin para hindi tayo mapapagod sa ating mga tungkulin sa ating pamilya, trabaho at sa ating Simbahan. 
 
Marami tayo mga hinaharap; mga problema sa trabaho, sa komunidad, sa ating pamilya. Ang problema ay nakakawalang lakas, nakakapagod. Kung nasa isip mo ang problema mo hindi ka makakatulog, at ika’y mapapagod. May mga kababayan tayo na nagkasakit dahil sa sobrang “stress” sa kanilang buhay.
 
Mga kapatid kung ayaw mong humina ang iyong pananamplataya pakinggan natin si Hesus; “magtungo ka sa ilang na pook at manalangin.” Tuwing Linggo huwag mong kalimutan na magsimba at kausapin si Hesus. Siya ang ating lakas, Siya ang naggagabay sa atin para sa tamang landas na maghatid sa atin ng kasaganaan at kaligtasan.
 
Kung ang ating day-offs ay puro lamang sa mga makamundong kaligayahan hindi natin makamit ang tunay na kaginhawaan. Pagkatapos ng day-off, pagod ka pa rin dahil hindi mo kasama si Hesus. Kay Hesus lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kalakasan. Hindi naman masama kung nag-eenjoy, nagsasaya tayo kasama ang ating mga kaibigan, ang punto ko lamang ay huwag kalimutan si Hesus. 
 
Magsimba tayo, manalangin at magpasalamat sa mga grasya at pagpapala ng Diyos. Kung tayo ay naguguluhan humingi tayo ng liwanag at gabay ng Banal na Espiritu Santo.
 
Mga kapatid mahalaga ang pahinga. Gamitin natin ang ating araw (day-off) para maiugnay natin ang ating buhay kay Kristo. Sa ating day-offs nawa’y palaging natin kasama si Kristo.
 

• Father Jay Flandez SVD