Print Version    Email to Friend
Eighteenth Sunday of the year- Ang tinapay ng buhay

Ang tinapay ng buhay
 
Patuloy ang pag usbong ng mga lugar kainan.  Nauuso ngayon ay mga food-park na kung saan ay matatagpuan ang ibat-bang uri ng pagkain lokal at international. Kahit pa nga sabihin na patuloy na tumataas ang mga bilihin, ang pagkain ang huling titipirin ng isang tao.   
 
Para sa atin ang pagkain ay buhay.  Subalit ano nga bang pagkain ang tunay na mahalaga sa atin. Tingnan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa  ebanghelyo ngayong Linggo. 
 
Sinambit ni Hesus:  “Sinasabi ko sa inyo, hinahanap nyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog” (Juan 6:26).  Minsan hinahanap natin si Hesus sa maling kadahilanan. Malimit ay panandaliang tugon sa ating pangangailangan ang ating inilalapit tulad ng  trabaho, pagpapagaling sa mga maysakit  at higit sa lahat ay pagkaing pang-araw-araw. Ilan na nga ba ang humingi ng dasal at mga pamisa na alay sa mga nabanggit na kadahilanan. Maaring ginagawa natin ito dahil sa udyok ng matinding pangangailangan at kawalan ng pag-asa. Batid naman ito ng Diyos. 
 
Ang Panginoon ay tumutugon sa ganitong mga pangkaraniwang pangangailangan.   Subalit sinasabi ng Panginoon na hindi lamang ito ang dahilan kung bakit siya naparito. May mas higit na mahalaga kaysa sa pangkaraniwang tinapay o pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan. Dito tayo dinadala ng pangalawang mahalagang kataga na binitiwan ni Hesus.  
 
Winika ng Panginoon: “Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan” (Juan 6:27). Nais ni Hesus na lumago tayo sa ating pananampalataya.  
 
Kung sa simula ay lumalapit tayo dahil sa ating paghingi ng pang araw-araw na pangangangailangan, ngayon naman ay mithiin nating makamit hindi ang  pangmadalian at pansamantala bagkus ay pang habang panahon. Hindi ba ito naman ang tunay na kadahilanan kaya’t sinugo ng Diyos ang kanyang anak.  Sa pamamagitan niya, tayong lahat ay magkakaraoon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay makasalo ng Diyos  sa mas dakila at makabuluhang piging na kanyang inihanda.
 
Bilang panghuli, nawa ay ating alalahanin na ang pagkaing tinutukoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Sambit ng ating Panginoon:  “Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay-buhay sa sanlibutan (Juan 6:33). Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.  
 
“Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, binasbasan hinati’t inialay. Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob at pagsasalong walang hanggan:” Ito ang mga unang kataga sa awit na sinulat at nilapatan ng musika nina Manoling Francisco, SJ at mga kasama.  Tila baga isa itong buod ng sinasabi ng  ating Panginoon: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay.  Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailan man.” (Juan 6:35). Kaya halina. lumapit, at makibahagi sa ating Panginoong Hesus—ang tinapay ng buhay.
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD