Print Version    Email to Friend
Hesus ang Tinapay ng Buhay!

Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit” (Jn. 6:41). Si Hesus ang nagbibigay sa atin ng pagkaing nagdudulot ng buhay na walang hanggang. Anong klaseng pagkaing ito? Ang katawan ni Kristo. Sinabi ni Hesus sa ebangelyo ni Juan 6: 53-56, “Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya.”
 
Si Hesus ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya ang nagpapasigla sa atin para may kabuluhan ang ating buhay. Kulang ang ating buhay kung hindi natin Siya tanggapin sa Banal na Eukaristiya. Si Hesus mismo ang nagsabi na kung hindi natin Siya tanggapin at kanin, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nananahan si Hesus sa buhay natin kung atin Siyang tanggapin sa Banal na Eukaristiya.
 
Mahalaga ang Banal na Misa, tuwing Linggo o “day-off” natin huwag natin kalimutan na pumunta sa simbahan para dumalo sa Banal na Misa para makatanggap tayo ng Eukaristiya. Dahil ito ang nagpapalakas sa ating espiritual na pamumuhay.
 
Manalig at magtiwala tayo sa sinabi ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay” (Jn. 6: 47). Tayo bilang tumanggap sa katawan ni Hesus ay may misyon na magbigay buhay sa sanlibutan. Dahil ang tinanggap natin ay nagbibigay buhay, at nasa atin ang nagbibigay buhay, ikaw na ngayon ang instrumento para magbigay buhay sa sanlibutan. Dahil sinabi ni Hesus, “... at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman” (Jn. 6:51). Bilang tumanggap sa banal na katawan ni Kristo tayo ay may misyon sa sanlibutan. Ang misyong ito ay pagbibigay buhay sa sanlibutan. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap ng Banal na Eukaristiya, meron din tayong tungkulin sa atin pamayanan at bayan.
 
Ang tanong. Ikaw ba ay sumusuporta sa pagtataguyod sa pagpapangalaga ng buhay? Ikaw ba ay naninindigan para sa karapatan ng pangtao at buhay? Sa ating bansa para na lang walang kwenta ang buhay. Araw-araw mababasa natin sa ating pahayagan ay puno ng karahasan.
 
Bakit kaya? Dahil lumayo tayo kay Hesus, dahil hindi natin tinanggap si Hesus sa ating buhay. Gumagawa tayo nang sariling Diyos!
 
Mga kapatid, si Hesus lamang ang tunay na nagbibigay buhay, Siya ay bumaba para hanguin tayo at bigyan ng buhay na walang hanggang. Sa Banal na Eukaristiya atin Siyang tanggapin Siya ang Tinapay ng Buhay.
 
 ● Father Jay Flandez SVD