Print Version    Email to Friend
Twentieth Sunday in Ordinary Time: Espesyal na tinapay

Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.
 
The Jews quarrelled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
 
Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.  This is the bread that came down from heaven. 
 
Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever (John 6:51-58). 
 
Ang media tulad ng radio, television, pahayagan ay puno ng mga advertisements. Layunin ng mga ads ang ipakilala sa publiko ang isang produkto upang ito’y mabenta. Karaniwan, pumipili ang mga advertisers ng mga kilalang personalidad upang i-promote ang produkto.
 
Ang ebanghelyo sa Linggong ito ay parang isang advertisement o commercial
 
Ano ang produkto?  Espesyal na Tinapay. At sino ang taga-promote nito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Pagnilayan natin ang advertisement style ng Panginoon.
 
Ano ang produktong ipinakikilala? Espesyal na Tinapay.  Ngayon, tungkulin ng promoter na si Kristo ang akitin ang mga nakikinig sa kanya sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katangian ng produkto, walang iba kundi ang Espesyal na Tinapay.
 
Una, ayon kay Hesus, ang tinapay na ito ay espesyal sapagkat ito’y buhay (living bread). At bakit?  Sapagkat si Hesus mismo ang tinapay na ito, “Ako ang tinapay na buhay.” 
 
Si Kristo ay buhay. Wika niya, “Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.” Sapagka’t si Kristo ay Diyos, walang imposible sa kanya. Kaya kung naisin niyang maging tinapay na buhay, bakit hindi? At ito nga ang matatagpuan natin sa Banal na Eukaristiya: ang buhay na Katawan at Dugo ni Kristo sa anyong tinapay at alak.
 
Pangalawa, ang tinapay na ito ay galing sa langit. Di ba mahilig tayo at gustung-gusto natin ang mga bagay na “imported.” Iba kasi ang dating kung ang isang produkto ay hindi lokal, kundi galing pa sa ibang bansa. Wika ni Kristo, “Ako ang tinapay na buhay na galing sa langit.”
 
Si Hesus ang ikalawang persona ng Banal na Trinidad. Siya ang dakilang Anak ng Diyos.  Nagkatawang-tao siya, ayon sa ebanghelyo ni San Juan, at turo din ito ng ating pananampalataya.  
 
Ganito tayo kamahal ng Diyos, na ipinadala sa atin ang bugtong niyang anak upang maging tagapagligtas at tinapay na galing sa langit. 
 
Pangatlo, ang tinapay na ito ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang ibang tinapay, mga vitamins at marahil mineral.
 
lang ang taglay. Nguni’t ibang-iba ang tinapay na buhay, wika ni Hesus.
 
 ● Father Lino Nicasio SVD