Print Version    Email to Friend
Twenty-first Sunday of the Year: Mahirap man, Hindi natin tatalikuran!

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Jesus ang labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.” (Jn. 6:66-69).
 
Ang mga tao ay tumalikod kay Hesus pagkatapos nilang marinig ang kanyang pangaral. Sila’y hindi makatanggap at nahihirapan sa turo ni Hesus. At dahil dito tinalikuran nila si Hesus, ang tunay na buhay. May mga taong sumali sa ibang simbahan dahil madali sundin ang kanilang mga aral o doktrina. Pero kung tayo’y susunod kay Hesus, dapat sundin natin ang kanyang mga banal na utos. Hindi madali sumunod kay Hesus. Ang mga taong nakarinig sa kanya ay nagsialisan, ayaw nang sumunod kay Hesus. Dahil sila ay nahihirapan at gusto lang nila na madaling mga aral o Doktrina.
 
Alam ng Diyos na nahirapan tayo sa kanyang pagsunod bilang mga binyagan. Dahil dito binigyan tayo ng mga banal na sakramento para palakasin ang ating pananampalataya. Meron tayong Banal na Eukaristiya para patatagin ang ating spiritwal na pamumuhay, upang matiyaga natin sundan si Hesus. Sinabi sa ating pagbasa, “Ang Espritu ang nabibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay.” (Jn. 6:63). Kung mahina ang ating Espiritwal na pamumuhay, mahihirapan tayo sa ating pagsunod kay Kristo.
 
Ano ang dapat natin gawin? Lumapit ka kay Hesus sa banal na Eukaristiya. Huwag mong hayaan na manghina ang espiritwal na pamumuhay mo. Kung mahina ang ating espiritwal na pamumuhay baka tatalikod ka rin kay Kristo. Mahirap man sundin si Hesus, hindi natin Siya tatalikuran dahil Siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na buhay.
 
Huwag kang tatalikod sa pananampalataya mo bilang Katoliko. May mga nagtatanong sa ating mga Doktrina, iniusig tayo, para pahinain ang ating kalooban. Kapit ka kay Hesus, Siya ang ating kalakasan. Huwag mo Siyang talikuran, at ang kanyang Simbahan. Sinabi ni Hesus, “Pumasok kayo sa makipot na pintuan; sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamahakan, at ito ang dinaraanan ng marsmi. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon.” (Mt. 7:13-14).
 
Mga kapatid mahirap man sundin si Hesus, patuloy tayong susunod sa kanya. Sabi nga sa kanta, “No turning back, no turning back.” Mahirap man, pero walang ibang paraan na makamit natin ang buhay na walang hanggan.
 
• Father Jay Flandez SVD