Print Version    Email to Friend
Twenty-fourth Sunday of the Year—Kalooban ng Diyos ang sundin

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho. Ito ang loobin ng isang OFW, nagsakripisyo para mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya.
 
May nakilala akong OFW, Siya po ay isang teacher sa atin (Pilipinas), mahal niya ang kanyang propesyon, kanyang trabaho bilang guro. Naglakas loob siya na iwanan ang kanyang trabaho bilang guro at nangibang bansa. Hindi madali ang kanyang desisyon. Nilakasan na lang niya ang loob niya para sa kanyang mahal sa buhay. Hindi inisip ang kanyang sariling buhay kundi ang kinabukasan ng kanyang pamilya. 
 
Sa ating ebanghelo sa Linggong ito sinabi ni Hesus, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon,” (Marcos 8:34-35).
 
Karamihan sa atin ay nilimot na ang sarili para sa pamilya. Meron nga sa atin hindi na bumibili ng bagong damit o gamit para lang magdagdagan ang padala para sa pamilya. Sa ating pagsasakripisyo huwag nating kalimutan si Hesus, Siya ang tunay na dahilan bakit natuto tayo mag-sakripisyo. 
 
Nawa’y ang ating pagsakripisyo ay magbigay puri o kapuri-puri ng ating Amang, nasa langit. Walang kabuluhan ang ating pagsasakripisyo kung hindi natin sundin ang kaloo-ban ng ating Ama. Si Hesus ay nagsakripisyo para sa ating kaligtasan dahil ito ang kalooban ng Ama. 
 
Ang kalooban ng Ama na tayong lahat ay lumapit sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. 
 
Huwag nating kalimutan na magsimba tuwing Linggo, ito ang kalooban ng ating Ama, na ang kanyang mga anak ay magkatipon-tipon at magpupuri sa kanya. 
 
Tandaan natin na ang buhay natin ay bigay ng Diyos, lahat ng mga biyayang natanggap natin ay galing at mula sa Diyos. Yung ating pinadala sa ating pamilya ay galing ng Diyos. Dapat huwag nating kalimutan ang Diyos. Ang Diyos ang buhay natin, at ang sumunod sa kanyang kalooban ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. 
 
Ang pagsasakrisyo na walang Diyos ay walang kabuluhan. Marami tayong mga kababayan na nagsasakripisyo magtrabaho, pati “dayoff” trabaho pa rin, hindi na nagsisimba. Pero wala rin naipon, dahil kinalimutan ang Diyos. Ang pagsasakripisyo na kasama ang Diyos, ay pagpapalain at gagabayan ng Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos.
 
 
● Father Jay Flandez SVD