Print Version    Email to Friend
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time — Alay sa Diyos

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ipinakita ni Hesus na kung tayo ay sa kanya gagawa tayo ng mga bagay na magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ang mga alagad ni Hesus ay nagsumbong sa kanya tungkol sa isang tao na nagpalayas ng demonyo. 
 
Ang taong ito ay hindi nila kasama. Pero ang taong ito ay naniwala at sumunod kay Hesus. Ang pag-iisip ng mga alagad ay masyadong “exclusivo”, ‘pag hindi nila kasama dapat hindi gagawa ng mga bagay na para lamang sa kanila. May punto ang mga alagad, sila lang ang binigyan ng kapangyarihan ni Hesus na ipalaganap ang mabuting balita, magpagaling ng mga maysakit, at magpalayas ng mga demonyo. 
 
At bakit may ibang tao, hindi naman nila kasama ay gumagawa ng mga bagay na nagpapalayas ng mga demonyo? Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. 
 
Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin.” Ibig sabihin na lahat tayo ay pinahintulutan na gumawa ng bagay para sa kapurihan ng Diyos. Kung ang taong ito ay nagpalayas ng demonyo para lang siya ay sisikat, hindi si Hesus ang kanyang pinagsilbihan, kundi ang kanyang sarili. Ating tandaan na hindi galing sa atin ang kapangyarihan, ito ay nanggaling kay Hesus.
 
Kung tayo ay sumunod kay Hesus at lumahok sa kanyang mga gawain, tayo ay gagantimpalaan. Sabi ng ating ebanghelyo, “Sinabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan.” Tayong lahat ay tinawag upang tumulong sa pagmimisyon ng ating Simbahan. Sa pamamagitan ng ating panalangin, tulong na materyal para sa simbahan at yung ating kusang loob o “voluntary work” sa ating simbahan. 
 
Meron akong kaibigan na ang kanyang tulong sa simbahan ay ang paglilinis ng kasilyas. Napaka- babang-loob. Nakita ko sa kanya ang tunay na paglilingkod.  Walang pumuri sa kanya pero tuloy pa rin siyang gumagawa sa kanyang kontribusyon para sa simbahan. Kung ganyan sana ang ating ugali sa pagmimisyon ako po’y naniniwala na buhay ang kaharian ng Diyos. 
 
Sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbabago ng ating sarili. Kung may ugali kang hadlang sa pagsunod mo kay Hesus, magbago ka habang may panahon pa. “Putulin”, ihinto at baguhin ang mga ugali na hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Hesus. Alam ng Diyos na merong tayong dapat baguhin, at humingi tayo sa kanya ng grasya para mabago natin ang ating sarili at sumunod sa kanyang pamamaraan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mapunta sa apoy na hindi mamamatay. Ang kalooban ng Diyos na tayong kanyang mga anak ay makapunta sa paraiso, sa buhay na walang hanggan. 
 
Sikapin natin na mabago natin ang ating sarili. Kung meron tayong mga kaibigan na gustong magbago tulungan natin sila. Atin silang gabayan at dalhin sa simbahan, ilapit natin sila sa Diyos. Ang Diyos, ang ating tagapagligtas, Siya ang ating kalayaan at Siya ang tutulong sa atin para tayo ay mabago at magkamit ng tunay na kalayaan at kapayapaan.
 
 ● Father Jay Flandez SVD