Print Version    Email to Friend
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time - Kayo ang boss ko

Marahil naman ay narinig na ng marami ang tagline na ito: “Kayo ang boss ko.” Pagpapahayag ito ng isang namumuno sa bansa na ang tunay na susundin at tunay na paglilingkuran ay ang mga mamamayan. 
 
At ngayon ngang nagsimula na naman ang pag kampanya ng mga politiko ay muli’t muli nating maririnig ang mga ganitong tipo 
 
ng paghihikayat. Kung naisaka-katuparan ba ito, taumbayan na rin ang maaring magsabi.
 
Tunay na paglilingkod  ang nais ipahatid sa atin ng ating Panginoon sa Linggong ito. Nag-ugat ito sa kahilingan ng magkapatid na Juan at Santiago. “Panginoon, hinihiling namin na sa pagdating ng iyong kaluwalhatian, kami ay iyong paupuin sa iyong kanan at sa iyong kaliwa” (Mark 10:37).
 
Sa madaling salita ay nais nilang magkaroon ng kapangyarihan sa kahariang itatatag ni Hesus. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot upang pag-usapan sila ng sampu pa nilang kasama.  Karapatan nga ba ito ng magkapatid sapagkat sila ay naunang tawagin ni Hesus? O dulot ito ng maling pag-aakala kung ano nga ba ang kahariang tinutukoy ng ating Panginoon? Ano nga ba ang kadakilaan sa mata ng Diyos?
 
Una, ang kadakilaan ay nasusukat sa antas ng paglilingkod. Hindi tayo ang mga boss, kundi ang mga taong ibinigay sa atin ng Diyos. Inaakala marahil ni Juan at Santiago na ang posisyon o luklukan ang siyang makapagsasabi na ang isang tao ay dakila at mas nakahihigit sa kapwa.  
 
Kaakibat nito ay ang karapatan sa napakaraming bagay. Subalit ma-
 
riing sinasabi ni Hesus na maging mga lingkod tayo. Kapwa bago ang sarili. Ang tanong ay: Ano nga ba ang magagawa ko para sa aking kapwa higit sa lahat ay sa mga nangangailangan at mga mahihirap?    
 
Pangalawa ay ang kadakilaan ay naayon sa ating pagtulad kay Kristo.  Bagamat si Hesus ay Diyos, pinili niyang maging lingkod para sa lahat. Sinambit Niya: “Hindi bumaba ang Anak ng Tao upang pagling-kuran, bagkus ay maglingkod, at ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat” (Mark 10:43). 
 
Nilinaw niya sa kanyang mga alagad na ang kanilang tunay na tawag ay naayon sa ipinakita ng Panginoon nang siya ay naririto sa lupa. 
 
Ang paglilingkod ni Hesus sa mga dukha, sa mga may sakit, sa mga di katanggap-tanggap sa lipunan ay pinasingkad ng kanyang pag-kamatay sa krus upang makamit ng sangkatauhan ang kaligtasan.
 
Krus at kalbaryo ang tunay na luklukan ng mga dakila sa mata ng Diyos.  
 
Sa pamamagitan ng ebanghelyo ngayong Linggo, mamulat nawa tayo sa paglilingkod ng Diyos para sa ating lahat.  Pasalamatan natin si Hesus na nag alay ng buhay para sa ating lahat. Iwasan natin ang paghahangad ng kapangyarihan sa kadahilanang nais nating maging sikat sa mata ng iba.  
 
Sa ating pagkakataong mamili ng mga namumuno sa ating lipunan, suriin natin kung sino ba ang may tunay na layuning makapaglingkod  sa kapwa ng walang pansariling kapakanan. At higit sa lahat, mag sumikap tayo upang maging mga lingkod ng ating kapwa. Kapag 
 
ikaw ay dumamay sa mga nangangailangan, nangalaga sa kalikasan, nakipaglaban para sa kapakanan ng mga inaapi at pinagdadamutan ng karapatan.  Sabihin mo lang “Kayo po ang boss ko.”
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD