Print Version    Email to Friend
Thirty-third Sunday in Ordinary Time - Sa tamang panahon

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo. Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang seminarista.   Itinuro sa ginang ang iba’t-ibang klase ng tabernakulo.  Mayroong yari sa kahoy, sa bakal, mayroon din namang tabernakulo na tila balot ng ginto at mahahalagang bato na kahit sa kalayuan, basta at tinamaan ng liwanag ay magniningning.  
 
May nagustuhan ang bumibiling ginang subalit bago ito bilhin ay kanya muna itong tinanong kung kukupas at mawawala ang pangunang ganda.  Pabiro, subalit may halong katotohanan na sinambit ng seminarista na ang tabernakulo ay kukupas sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay sa ganitong estado mauuwi. Tanging ang salita ng Diyos ang mananatili.  
 
Ngumiti na lamamg ang babae at nagpasalamat. Hindi niya binili ang nasabing tabernakulo. Nakakapang-hinayang subalit naging matapat lamang ang seminarista .
 
Sa karanasang ito natin makikita na marami sa atin ang naghahangad na bagay na pangmatagalan o kaya naman ay pang walang hanggan. Kapag naranasan natin ang isang bagay na nagdudulot ng sarap, saya at ginhawa tila baga ayaw na natin itong matapos.  Subalit ang ebanghelyo sa Linggong ito na rin ang nagsasabi na may hangganan ang lahat, subalit hindi ito katapusan sapagkat sa tamang panahon ang Anak ng Diyos ay muling magbabalik.  Hindi kailangang mangamba.  
 
Bagamat batid natin ang puso nakararami. Ilan na nga ba ang hindi pinatulog ng mga babalang tungkol sa katapusan ng mundo? Marami na ang nagtatanong kung totoo bang magwawakas na ang mundo. Noong 2012, marami ang nag-akala na magwawakas na ang mundo sa panahong 2012. At kung  lilimiin natin ang ebanghelyo ngayong Linggong ito ay may ipinahihiwatig ang ating Panginoong Hesus tungkol sa  mga bagay na mangyayari sa di kalayuang panahon. Nasambit ni Hesus na magdidilim ang paligid, magkakaroon ng lindol, maging ang pagbagsak ng mga bituin at planeta ay magaganap.  Hindi nga ba at kahindik-hindik ang ganitong mga pangyayari? May mga taong ang iniisip ay ito na ang katapusan ng mundo.
 
Hindi pananakot ang gingawa ni Hesus ng kanyang ipahayag ang mga bagay-bagay tungkol sa huling araw o sandali. Bagkus, ang mga ito ay nagsisilbing babala o pamantayan ng buhay ng isang Kristiyano. Bagamat darating ang araw na ito, walang dapat na pangambahan ang isang taong may pananampalataya sa Diyos. Sinabi nga sa atin ni Hesus: Maglalaho ang langit at lupa subalit ang salita ng Diyos ay mananatili.” Sa maikling  pananalitang ito ay binigyan tayo ni Hesus ng pag-asa. Na bagamat may mga bagay hindi maiiwasang maganap, na wala tayong kakayanan upang baguhin ang mga ito, may isang bagay na mananatili at hindi kukupas. Ang lahat ng mga bagay ay may tamang panahon. Ang hinihiling marahil ng Diyos ay maniwala at magtiwala sa kanyang mga tinuran. 
 
Batid nating lahat ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Kailanman ay hindi niya tayo pababayaan at kalilimutan. Kaya iwaksi ang pangamba higit sa lahat ay ang mga bagay tungkol sa katapusan ng mundo. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi isang katapusan, bagkus ito ay isang kaganapan ng balak ng Diyos na tayo ay kanyang makapiling sa buhay na walang kupas, sa langit na walang hanggan... sa tamang panahon.
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD