Print Version    Email to Friend
Solemnity of Christ the King - Tuloy sa kaharian ni Hesus!

Sumagot si Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi, naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” (Jn. 18:36).
 
Sa linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Si Kristo ay tunay na Hari at pumarito S’ya sa sanlibutan, para tayo ay akayin at dalhin sa kanyang kaharian. Gusto mo bang tumuloy sa kaharian ni Hesus?
 
Una, tanggapin mo ang kanyang binyag. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay makibahagi sa kanyang kaharian. Ang tinanggap nating binyag ay may kaakibat na misyon. Misyon para pagpalaganap ng kabutihan ng Diyos at kanyang mabuting balita. Tayo bilang bahagi sa kanyang kaharian ay may tungkulin sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Tuwing tayo ay nananalangin ng Ama namin; sinasabi natin, “...mapasaamin ang kaharian mo dito sa lupa, para ng sa langit.” Tayo ay may misyon, na sa pamamagitan natin, madama ng mga tao ang kaharian ng Diyos.
 
Ikalawa; isabuhay ang kanyang banal na salita. Hindi maghahari ang kaharian ng Diyos, kung hindi natin isabuhay ang kanyang banal na salita. Ito ang sinabi ni Hesus sa ating pagbasa; “Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan: upang magsalita tungkol sa katotohan. Nakikinig sa akin ang sinumang nasa katotohanan.” (Jn. 18:37).
 
Ang taong nasa katotohan ay napabilang na sa kanyang kaharian. Kung gusto mo tumuloy sa kaharian ni Hesus, ipaglaban mo ang katotohan. Sa panahon natin ngayon marami ng namumuhay sa kamalian at kasinungalingan. Sila ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sikapin mong isabuhay ang katotohan, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Salita ng Diyos. Ang pagsasabuhay sa salita ng Diyos, ay magdala sa atin sa kanyang kaharian.
 
Ikatlo; ipokus mo ang buhay may sa kaharian ng Diyos. Huwag mong ipokus ang buhay sa mga materyal na bagay, sa mga temporal na kayaman. Maraming pagsubok kung tayo ay susunod kay Kristo. Magtiwala ka kay Hesus, na sa kabila ng ating pagsasakripisyo para sa kanyang kaharian, sa huli tayo ay gagantimpalaan.
 
Mga kapatid at kapananam-palataya tayong lahat ay tinawag para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaharian para sa buhay na walang katapusan.
 
Mabuhay ang ating Kristong Hari!