Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent and Christmas - Maria pinagpala ka!

Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!” Ito ang sabi ni Elisabet kay Maria. 
 
Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Tularan natin si Maria.
 
Una, tulad ni Maria, dapat marunong tayong makinig sa tinig at mensahe ng Diyos sa buhay natin. Noong ipinadala si Angel Gabriel kay Maria, si Maria ay nakikinig sa mensahe hatid ng Diyos sa kanya. Hindi lang nakikinig si Maria, tinutupad pa niya ang mensahe ng Diyos. Sa buhay natin, dapat hindi lang tayo makinig sa salita ng Diyos, dapat isasabuhay din natin ang salita ng Diyos. Kung tayo ay dumadalo ng Banal na Misa, dapat handa tayong makinig sa salita ng Diyos at nawa’y meron tayong pusong nagpakumbaba na isabuhay ang salita ng Diyos. 
 
May mga tao na gusto lang nila ay makikinig sa salita pero ayaw isabuhay ang mensahe. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, pakinggan mo siya at isabuhay mo ang banal na salita tulad ni Maria. 
 
Si Maria ay pinagpala dahil dala ni Maria si Kristo. Isipin mo ang magliligtas sa atin ay nasa sinapupunan ni Maria. Si Maria ay mahalaga sa ating kaligtasan. Hindi man siya ang mangliligtas pero dahil sa kanya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Naging instrumento lamang si Maria sa ating kaligtasan. Kung si Maria ay bahagi ng ating kaligtasan, ako’y nakakasiguro na si Maria din ay handang tutulong sa atin para makamit natin ang ating kaligtasan. Lumapit ka kay Maria at ikaw ay tutulungan niya. Dahil si Maria ay napupuno ng grasya. 
 
Kung lalapit ka kay Maria, dadalhin ka niya sa kanyang Anak, na si Hesus, ang ating kaligtasan. Ito ang misyon ni Maria, ilalapit niya sa kanyang anak ang mga taong lumapit sa kanya. Si Maria ay pinagpala dahil dinadala niya ang tao patungo kay Kristo ang ating kaligtasan. 
 
Mga kapatid tularan natin si Maria. Nawa’y maging instrumento ka sa kaibigan mo, sa kapatid mo, na ilapit natin sila kay Kristo. Tayong lahat ay may misyon sa mundong ito, at ang misyon natin ay ang mamuhay na banal at paglilingkod sa ating kapwa. 
 
Si Maria ay pinagpala dahil sa kanyang pagpapalaganap sa mabuting balita ng Diyos. Sabi ni Elisabet, “Sapagkapat pagkarinig ko ng iyong bati ay nag gagalaw  sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon.” 
 
Tularan natin si Maria, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa ating kapwa. Huwag kang mahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil kung gagawin natin ito, tulad ni Maria pagpalain din tayo. Nawa’y ang ating buhay ay magbibigay tuwa at galak sa ating kapwa. Tuwa dahil ibinahagi natin ang Mabuting Balita ni Kristo.
 
Nawa’y ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Maria ay maging daan para mamuhay ng banal at paglilingkod sa kapwa. 
 
 
 ● Father Jay Flandez SVD