Print Version    Email to Friend
Third Sunday in Ordinary Time — Banal na salita gabay ng ating buhay!

Ang Espíritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat pinahiran niya ako. Sinugo niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo at sa mga bulag ang pananauli ng paningin, upang iligtas ang mga sinisiil, upang ipamansag ang isang taon ng biyaya ng Panginoon.” (Lc. 4:18-19).
 
Si Hesus ay pumarito para ipangaral ang mabuting balita. Bilang mga alagad ni Hesus, ating gamitin ang ating mga aparato para ibahagi ang salita ng Diyos. Ipamalita natin ang kabutihan ng Diyos. At patuloy tayong mag-aral sa salita ng Diyos. May mga programa ang ating mga simbahan kung papaano natin mapalalim ang ating pananam-palataya. Bigyan mo ng panahon ang iyong espiritwal na pamumuhay. Kung nahirapan ka sa oras mo, gamitin mo ang gadyet mo, at hanapin mo ang mga Catholic teachings ng ating Simbahan. Bago ka matulog basahin at pagnilayan.
 
May mga tao na nagkamit ng kaalaman o natuto lang sa pamamagitan ng “internet”. Kapatid gamitin mo ang “social media” sa pagpalaganap ng mabuting balita. Ibahagi mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman at kalayaan. Ito ang misyon ni Hesus na ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo. Hindi maging malaya ang tao kung s’ya ay bilanggo sa pita ng laman o sa makamundong kayamanan. Si Hesus ay naparito para tulungan tayo maging malaya sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang banal na salita.
 
Si Hesus ay pumarito para ipanauli ang paningin sa mga bulag. May may taong nabulag sa makamundong kaligayan. Ito ang misyon ni Hesus na mapalaya tayo sa mga makamundo at temporal na mga bagay. Ipokus natin ang atin paningin kay Hesus, sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento, lalong lalo na sa Banal na Misa tutulungan tayo ni Hesus na ipanauli natin ang atin paningin sa kanyang kaharian.
 
Bilang mga OFW, nawa’y ipokus natin ang ating buhay para sa ating pamilya at sa Diyos. Maraming mga kababayan natin na nawala sa kanilang “focus” dahil sa mga tukso. Bago nagsimula si Hesus sa kanyang misyon, ang salita ng Diyos ang kanyang gabay.
 
Nawa’y maging gabay natin ang salita ng Diyos sa ating buhay!
 
 ● Father Jay Flandez SVD