Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday in Ordinary Time - Buksan ang puso para kay Hesus

Minsan ay nabasa ko sa isang tatak ng t-shirt na “every gising is a blessing.” Ipinahahatid  ng mensahe na ito na ang isang pangkaraniwang bagay, tulad ng pag gising sa umaga, na maaring hindi na natin napapansin, dahil ito ay pamilyar na, ay isa palang biyaya. Sa ating buhay, ay napakaraming ganitong mga pang-araw-araw na pangyayari na tila baga binabalewala na lamang natin dahil pamilyar na lang na nagaganap. 
 
Nang sinabi ni Hesus na ang salitang kanyang binasa ay nagkaroon na nang katuparan, ang iba ay namangha subalit ang iba naman at nag kibit-balikat sapagkat para sa kanila, ang isang “pangkaraniwan” na tulad ni Hesus ay hindi pang gagalingan ng biyaya o kaya naman ay magiging katuparan ng isang nasusulat. 
 
Sa ganitong sitwasyon binigyang aral ni Hesus ang mga taong nagtatanong kung si Hesus nga ay karapat-dapat na maging daluyan ng biyaya. Tingnan natin ang mga ilang punto ng mga pangaral na ito ng ating Panginoon.
 
Una, batid ni Hesus ang iniisip nila kaya kanyang sinabi na walang propeta na katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan.  Marami sa mga taong ito ang nakasaksi ng pag-laki ng ating Panginoon.  Marahil ay ang iba sa kanila ay nakalaro nito at ang iba naman ay nakababatid kung sino ang kanyang mga magulang. Mahirap tanggapin na ang isang katulad nila, na iisa ang pinanggalingan ay magsasabing siya ang katuparan ng sinasabi ng Diyos. Ang isa pang term natin “over familiarity”. Ito ay kung saan, dahil sa kilalal na natin ang isang tao ay tila baga nahuhulaan na nating ang mangayayari sa kayang buhay. Yun pala naman ay marami pa silang hindi nalalaman sa buhay ng ating Panginoon.
 
Pangalawa, ang pagtanggi ng tao at ang kapalyahan niyang makita ang pagka-Diyos ni Hesus sa kabila ng kanyang kapayakan at simpleng pamumuhay, ang siyang naging hadlang upang kanyang lubos na tanggapin ang biyaya ng Diyos.  Ginamit ni Hesus sitwasyon ng isang propeta at katatayuan ng isang balo noong panahon ni Elisha upang ipahiwatig na hindi gumagawa ng biyaya ang Diyos sa mga taong may sarado ang damdamin. Buksan natin ang ating mga puso kay Hesus at doon ay dadaloy lahat ng  biyaya na nagmula sa ating Panginoon at Diyos na si Hesus.
 
Patuloy nating buksan ang ating mga puso kay Hesus. Siya ay Diyos na nakipamayan sa atin at niyakap na maging katulad natin nang sa gayon ay kanyang maibahagi ang buhay na inihandog sa atin ng Diyos. Huwag nawa tayong matulad sa mga taong nagduda sa tunay na katauhan ni Hesus. Hinayaan nilang mabulag sila at magsara ng damdain kaya sila ay pinagkaitan ng biyaya. Eh sino nga ba ang may pagkakataong tumanggap? SIla ay ang mga taong bukas ang mga puso para kay Hesus. Nawa ay tanggapin nyo ang biyaya ng kanyang pananatili sa atin. Anak man siya ng karpintero dito sa lupa, anak naman siya ng Amang nasa langit. 
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD