Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent - Tukso pagsubok sa tunay mong pagkatao!

Ang ating pagbasa sa unang Linggo ng Kuwaresma ay tungkol sa pag-uudyok o pagtukso ni Satanas kay Hesus. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ito ay paanyaya lamang para magkasala ang tao. Lahat tayo ay tinutukso ng demonyo. 
 
Maraming pamamaraan ang demonyo para tuksuin ang tao. Si Hesus mismo ay tinukso ng demonyo. 
 
Alam ng demonyo na gutom na gutom si Hesus. Isipin mo apatnapung araw na hindi kumakain si Hesus. Sabi ng demonyo kay Hesus; “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito.” Pero sumagot ni Hesus; “Nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.” Hindi ginamit ni Hesus ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Gutom na gutom na si Hesus, pero, sumusunod pa rin Siya sa kalooban ng Ama. 
 
Tayo may mga personal na pangangailangan. Huwag kang gagawa ng masama para lamang matugunan ang pangangailangan mo. Tularan natin si Hesus, na sa kabila ng gutom, ang Diyos pa rin ang nasusunod. 
 
Sabi ni Hesus, na nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng Banal na Salita. Ang mga makamundong bagay ay pansamantala lamang. Kung gusto mo ng tunay na buhay isabuhay mo ang Banal na Salita. Kapag inuuna mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magugutom. Dahil pagkalooban ka ng Diyos ng iyong pangangailangan. 
 
At dahil hindi natukso si Hesus sa unang paguudyok na magkasala. Tinukso ulit ni Satanas si Hesus. Sabi ni Satanas; “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, kung sasambahin mo ako.” Tumugon si Hesus; “Nasusulat, Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at Siya lamang ang iyong paglilingkuran.” 
 
Huwag mong isugal ang dangal mo para lang ikaw ay purihin. Gamitin mo ang iyong buhay, iyong lakas para sa kapurihan ang Diyos. May mga tao na gagawin ang lahat para sila’y mapansin at pupurihin. 
 
Nagsimula na ang kampanya para sa eleksyon. Huwag natin piliin ang mga kandidato na salungat ang kanilang programa sa ating doktrina o paniniwala bilang Katoliko. Piliin natin ang mga kandidato na makatulong para itaguyod natin ang kaharian ng Diyos. 
 
Hindi tumitigil ang demonyo sa panunukso para tayo ay sirain. Si Hesus  mismo, sa ikatlong pagkakataon tinukso na naman ni Satanas; “Kung ikaw ang Anak ng Diyos magpatihulog ka, sagpagkat nasusulat, ‘ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.” Subalit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos!” 
 
May  mga kapananampalataya tayo na kulang sa tiwala ng Diyos. May isa nga tayong kababayan na nagkaka-utang ng malaking halaga. Sabi pa niya, “magsisimba ako pag-nababayaran na ang utang ko.”
 
Tayo ay mga anak ng Diyos at alam ng Diyos ang ating mga suliranin sa buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Kung may pananalig ka, mapagtagumpayan mo ang pagsu-bok mo. 
Tawag ka kay Kristo kapag tinukso ka! Ang tukso ay pagsubok kung ano ang tunay mong pagkatao. Ikaw ay Kristiyano labanan mo ang tukso, piliin mo si Kristo. 
 
 ● Father Jay Flandez SVD