Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent - Sa pananalangin natin makikilala ang Panginoon

Paano ka ba manalangin? Nasubukan mo na bang umakyat ng bundok para magdasal at manahimik?Ang Ebanghelyo ay may magandang kwento tungkol sa pag akyat ni Hesus sa bundok upang manalangin. 
 
 Si Jesus ang nagturo sa kanyang mga alagad kung paano manalangin at makipag ugnayan sa Diyos. Umakyat si Hesus sa bundok upang manalangin. Kasama nya sila Pedro, Juan at Santiago. Duon sa taas ng bundok ay nasaksihan at nakilala ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Hesus. At duon din sa bundok nadinig ng mga alagad ang tinig ng Diyos na nagpakilala sa kanyang anak. “Sya ang aking anak, pakinggan nyo sya.” 
 
Mga kapatid, sa pananalangin natin makikilala ang Diyos. Sa pananahimik at pagninilay natin madidinig ang tinig ng Diyos. Sa gitna ng ating kaabalahanan o pagiging busy sa trabaho at mga gawain, mahalaga na humanap tayo ng lugar na tahimik para manalangin. Maaaring isang kwarto, kapilya, simbahan o tahimik na lugar kung saan tayo makapagninilay. Isantabi muna natin ang ilang alalahanin at timingala tayo sa Diyos. Makinig, manahimik at magpasalamat. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Huminga tayo ng malalim. Ramdamin natin ang kanyang pagmamahal. Ituon natin ang ating puso at isip sa kanya. Mahal tayo ng Diyos at sa ating pananalangin at pananahimik makikita at madarama ang kanyang presensya sa ating buhay. 
 
● Father Arnold Abelardo CMF