Print Version    Email to Friend
Passion Sunday - Tinitiis sa ngalan ng pagmamahal!

Ang pagpapakasakit ni Hesus ay ang pinakadakilang pagpapahayag ng Pangi-noon ng pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Hesus sa krus tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Pinaalalahanan tayo sa liturhiyang ito, na ang daan para sa kaligtasan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagpapakasakit para sa Diyos at malasakit para sa kapwa. Hindi natin makamtan ang kaligtasan kung hindi tayo tumahak sa daan ng pagpapakasakit, pagtitiis sa ngalan ng katotohanan tulad ni Kristo. 
 
Sa panahon ng Kuwaresma tayo ay nananalangin at nagdadasal ng “stations of the cross.” Isa ito sa mga pamamaraan para pagninilayan ang pagpapakasakit ni Hesus sa kalbaryo. Ang pagpapakasakit ni Hesus ay hindi para sa kanyang sarili, ito ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama, na sa pamamagitan ni Hesus, magkamit tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Tinitiis ni Hesus ang hirap, panghihiya sa kanya para sundin ang plano ng Diyos, ang kaligtasan ng sanlibutan. 
 
Ang dakilang pagmamahal ng Diyos ay handang magsakripisyo. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Jn. 3:16). Dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin.
 
Sa panahon ng Semana Santa, maglaan tayo ng panahon para magnilay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. May nagsasabi, “hindi ako mahal ng Diyos dahil marami akong problema.” May iba naman nagsasabi; “hindi sila mahal ng Diyos dahil hindi tinutugon ang mga panalangin nila.” Hindi ba mahal ng Amang nasa langit ang kanyang bugtong na Anak na nagpapakasakit at pinatay sa krus para sa ating kaligtasan? Kung ikaw ay may mga problema, may mga suliranin sa buhay, hindi pa tinugon ang iyong panalangin, hindi ibig sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Ito ay pagsubok lamang sa ating pananampalataya. Tulad ni Hesus magtiis din tayo sa ngalan ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. 
 
Lahat tayo ay dumaan ng pagsubok o “pagpapakasakit” para sa paglilinis ng ating kaluluwa. Hindi ito pagpapahirap, ito ay pag-sasakripisyo para sa ating kaligtasan. “Sabi ni Hesus, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin” (Lk. 9:23). 
 
Ang Semana Santa ay panahon para magnilay sa pagpapakasakit ni Hesus, para sa ating kaligtasan. Paano tayo magnilay? Sinabi ni Hesus limutin ang sarili, para tunay tayong makapagnilay sa pagmamahal ng Diyos. 
 
Sa panahon ng Semana Santa, limutin natin ang ating sarili at bigyan natin ng panahon si Kristo na nagpapakasakit at nagtitiis sa krus para sa ating kaligtasan.
 
   ● Father Jay Flandez SVD