Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

Kinagabihan ng Linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.” (Jn. 20: 19-20). 
 
Kung si Hesus ay kasama natin sa ating buhay at paglalakbay, mapupuno ng kapayapaan at kagalakan ang ating pamumuhay. Ito ang ibinigay ni Hesus sa kanyang mga takot na alagad. Alam ni Hesus nababalot ng takot ang kanyang mga alagad. At dahil sa takot sila ay hindi na makapag-misyon. 
 
Kung ang buhay mo ay puno ng takot, hindi mo makamtan  ang mga hinangad sa buhay. Marami sa ating mga kababayan na hindi na nila nakamtan ang hustisya dahil sila ay takot. Hinayaan na lang nila na sila’y abusuhin, sinisigawan,  nilapastangan ang kanilang dangal para lang sa pera, sa trabaho. Ipaglaban mo ang sarili mo, kumapit ka kay Hesus. Alam ni Hesus ang mga takot mo, ang mga pangamba mo. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay aapihin. Anak ka ng Diyos, alagad ka ng Diyos at ipaglalaban ka niya dahil mahal ka niya. Huwag kang matakot!
 
Ang mga alagad ay binigyan ng bagong buhay at pag-asa sa pamamagitan ng salita ni Hesus, “sumainyo ang kapayapaan.” Bakit kapayapaan ang ibinigay ni Hesus? Dahil kung puso natin ay may kapayapaan mula kay Kristo, tayo’y hindi matatakot na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang kapayapaan na tinutukoy ni Hesus ay ang pagtitiwala sa kanya. Kung tayo ay nagtitiwala kay Hesus sa kabila ng ating mga problema at pagsubok 
 
sa buhay nakakatiyak tayo malalampasan natin at magiging matagumpay ang buhay natin. 
 
Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpa-alaala sa atin na kung kasama natin si Hesus sa ating buhay magtatagumpay tayo sa ating paglalakbay. Ito ang pangako ni Hesus. Ang mga alagad na tumalikod sa kanya noong siya ay dinakip at pinako sa krus ay puno ng takot. Kung tayo ay tatalikod kay Hesus, mapupuno din ng takot ang buhay natin at naguguluhan tayo kung anong landas ang ating tatahakin. 
 
Ang kapayapaan ni Kristo ay nagbibigay buhay, lakas, at galak sa ating paglalakbay. Magtiwala ka kay Kristo at sigurado ako na panatag ka sa paglalakbay mo. 
 
 
 ● Father Jay Flandez SVD