Print Version    Email to Friend
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Iniibig mo ba ako Simon Pedro?”
 
Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na nagsibalik na sila Pedro sa dati nilang gawain, ang mangisda. Nagsibalik na sila sa dati nilang lugar. Parang wala lang. Maaaring may alinlangan o takot pa din sila kahit na nagpakita na si Hesus ng ilang beses. Sa sandaling ito nagpakita uli si Hesus sa kanila kung saan din sila unang nakilala at tinawag ni Hesus na sumunod sa kanya. At muli ay ipinakita niya na siya ang anak ng Diyos na nabuhay muli.
 
Ngayon ang kanyang tatlong ulit na tanong kay Pedro, “Iniibig mo ba ako?” ay tila isang pagsubok kay Pedro ng Panginoon. Pakainin, alagaan  at pagmalasakitan ang mga tupa at kawan. Kung paanong tatlong beses na itinatwa ni Pedro si Hesus, ay tatlong beses din siyang binigyan ni Hesus ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pag-ibig sa kanya. Para bang another chance. Sinasabi ni Hesus kay Pedro na ang magmahal o umibig sa kanya ay magmahal at umibig sa kapwa. 
 
Tayong lahat ay tinatanong din ni Hesus. Mahal ba natin siya? At kung ang sagot natin ay oo, ganon din ang kanyang paanyaya sa atin. Pakainin, alagaan at pagmalasakitan ang ating kapwa. Ang mahalin natin si Hesus ng higit sa lahat ng bagay ay isang tunay at tapat na pananampalataya. 
 
Katulad ni Pedro masagot sana natin ng buong katapatan at kababaan ng loob ang tanong ni Hesus, “Mahal mo ba ako? At tayo naway tumugon sa pamamagitan ng pag kalinga at pag mamalasakit sa mga dukha at nagangailangan. Makita nawa natin at madama sa ating puso na tayo mismo ang unang minahal ng Diyos. Na tayo ang kanyang unang kinalinga, pinakain ng tinapay ng buhay at niligtas sa kasalanan at inalayan ng kaligtasan. Ang sabi ni Hesus, kung tayo ay umiibig sa kanya, maging handa tayo at sumunod sa kanya. Lagi nating tatandaan na ang magmahal kay Hesus ay magmahal sa ating kapwa.
 
 ● Father Arnold Abelardo CMF