Print Version    Email to Friend
Hesus ang Mabuting pastol

Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang, at kailanma’y ‘di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin ninuman.” (John 10: 27-28).
 
Si Hesus ay ang mabuting Pastol dahil nakikilala niya tayo. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa mata ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating simula at katapusan, alam ng Diyos ang nasa puso at isipan natin. Walang bagay na maitatago sa Panginoon. 
 
Sa kabila ng ating kahinaan at pagkukulang patuloy parin ang pagmamahal at paggagabay ng Diyos sa buhay natin, dahil siya ang ating Mabuting Pastol. Kilala tayo nga Diyos. Ang tanong, kilala ba natin ang Diyos? Paano natin siya makilala? Ang tanong gusto mo ba makilala ang Diyos?
 
Para makilala nating lubusang ang ating Mabuting Pastol, dapat maglaan tayo ng panahon at oras para sa kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagbabasa ng banal na aklat, makikilala at mapapalalin ang ating relasyon kay Kristo. Gusto ng Diyos na makilala din natin siya. Kung lubusan natin kilala ang Diyos, magiging makabuluhan ang ating panalangin at pagsamba sa kanya. 
 
Patuloy ngayon ang ating “overseas voting”, nawa’y pipili tayo ng mga kandidato na may puso para sa ating Simbahan at pamayanan. Pipili tayo ng mga kandidato na magiging pastol sa ating bayan. Kilalanin mo muna ang pipiliin mo. Suriin ang kanilang pagkatao. Siya ba ay tapat, may takot sa Diyos, may abilidad, may puso ba sa mga Migrante, maka-tao ba siya? Ang kinabukasan ng ating bayan ay hindi na sa mga politiko bagkus ay nasa atin na, mga botante. Nawa’y matuto tayo pumili ng isang lider na sumusunod sa tinig ng ating mabuting Pastol. 
 
Gusto mo ba na maging maayos ang iyong buhay at pamumuhay? Susunod ka lang kay Hesus ang mabuting Pastol. Sabi ni Hesus, “binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang, at kailanman’y ‘di sila mapapahamak.” 
 
Si Hesus, ang ating Mabuting Pastol ang magliligtas sa atin sa mga panganib. Kung naguguluhan ka na sa mga suliranin mo sa buhay, lalapit ka kay Hesus ang ating Mabuting Pastol at tutulungan ka niya. Ito ang kanyang misyon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Si Hesus ang nagbibigay ng tunay na buhay. Kung wala si Hesus sa buhay natin walang kabuhay-buhay ang ating pamumuhay. 
 
Isama din natin sa ating mga panalangin ang mga kabataan, nawa’y tumugon sila sa tawag ni Hesus, na ating Mabuting Pastol sa buhay na pagpapari at pagmamadre. Sila ay ginamit ng Diyos para patuloy tayo gabayan ni Hesus sa pamamagitan ng kanilang presensya at halimbawa. 
 
Tayong lahat ay tinawag na maging mabuting tao at tapat na Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunod ng ating Mabuting Pastol, si Hesu-Kristo.
 
 ● Father Jay Flandez SVD