Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter - Pag-ibig tulad kay Hesus!

Karamihan sa ating mga kababayan, mga OFW, ay nagsasakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa pag-ibig ng kanilang pamilya. Maraming mga kwento ng ating mga kababayan tungkol sa pag-hihirap at pag iinsulto sa trabaho. Pero kinaya ang lahat dahil sa pagmamahal sa pamilya.
 
Sa ating ebanghelyo sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “mag-ibigan kayo! Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.” Ano ba ang pag-ibig ni Hesus? 
 
Ang pag-ibig ni Hesus ay pang-sakripisyo, “sacrificial love.” Pinakita na ni Hesus ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap ng krus. Dahil sa pag-ibig ni Hesus sa atin, Siya’y nagsakripisyo upang iligtas tayo. Ganyan ang pagmamahal ni Hesus sa atin.
 
Kayo rin ay nagsakripisyo dahil sa inyong mga mahal sa buhay. Kinalimutan ang sarili para matulungan ang pamilya. Pero, madali magsakripisyo kung mahal natin ang tao o siya’y bahagi ng ating pamilya. Paano kung ang isang tao ay hindi mo kapamilya o kaibigan? Kaya mo bang mag-sakripisyo para sa kanya?
 
Ito ang hamon ni Hesus sa atin, na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa malapit nating mga kaibigan o pamilya. Bilang mga binyagan dapat mahalin at ibigin din natin ang ating kapwa. Hinamon nga tayo ni Hesus na ibigin natin ang ating mga kaaway, mga katunggali. Kung gagawin natin na ibigin at igalang ang ating kapwa ipinakita natin na tayo ay mga alagad ni Hesus. Sabi sa ating pagbasa; “Kung kayo’y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.” Ang pag-ibig sa ating kapwa ay tatak na tayo’y mga alagad ni Hesus.
 
Nakakalungkot na sa tuwing panahon ng botohan dito sa Hongkong (Overseas Absentee Voting), may mga magkaibigan na nag-aaway dahil lang sa kanilang mga kandidatong pinaglaban. Noon ay magkasama magsimba pag day-off, ngayon magkahiwalay na dahil lang sa pulitika. Igalang natin kung sino ang gusto ng ating kaibigan na iboto. 
 
Hindi dapat masira ang ating samahan dahil sa eleksyon. Ito ang sabi ni Hesus sa atin, “mag-ibigan kayo!” Pag-ibigan na marunong gumalang sa dignidad ng tao.
 
Mga kapatid, nawa’y ang pag-ibig natin ay hindi lamang sa ating kapwa. Nawa’y matuto din natin mahalin ang kalikasan. 
 
Si Hesus ay pag-ibig, at bilang taga-sunod ni Hesus, nawa’y maghari nawa ang pag-ibig sa puso natin para sa ating kapwa, sa ating bayan, at sa kalikasan.
 
 
 ● Father Jay Flandez SVD