Print Version    Email to Friend
Pentecost - Espiritung bigay ng Diyos nagbibigay buhay!

Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya sa sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo” (Juan 20: 21-22).
 
Ang Linggo ng Pentekostes ay ang pagdiriwang ng kaarawan ng ating Simbahan. Ang Simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Hindi pinababayaan ni Hesus ang kanyang Simbahan sa pamamagitan ng paggagabay at pagbibigay buhay ng Espiritu Santo. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.” Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo binibigyan ng buhay ang ating Santa Iglesia. 
 
Tayong mga kasapi ng Simbahan, na tumanggap ng binyag ay tinawag din na “pangunahing Simbahan”. Tayong mga binyagan ay Simbahan. Anong ibig sabihin nito? Bawat binyagan ay dapat makilahok sa misyon ni Hesus. Huwag kang matakot, dahil ito ang sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sumainyo ang kapayapaan!” Bilang Simbahan hindi tayo matatakot sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng ating kaligtasan. Sa ating pagmimisyon sasamahan tayo ng Banal na Espiritu Santo, at ang Espiritung bigay ng Diyos, sa pamamagitan ng binyag ang magbibigay sa atin ng lakas at talino upang ipalaganap ang kabutihan at kaharian ng Diyos. 
 
Bilang kasapi ng Simbahan meron tayong misyong gumawa ng kabutihan para makilala ang Diyos sa buong sanlibutan. Bilang OFW marami tayong pagkakataon na gumawa ng kabutihan. Ang pagtulong sa kapwa na walang kapalit. Pagdalaw sa mga kababayan natin nasa sa ospital, o sa bilangguan, sa pagbibigay gabay ng ating mga kapatid na naguguluhan sa buhay, pagiging tapat sa ating pamilya at pagiging responsable sa ating trabaho. Maraming mga magagandang gawain para ipakita natin na tayo ay Simbahan na nagbibigay buhay. 
 
Merong tayong mga kababayan na naaakit at nahikayat nila ang kanilang mga Amo (Employer) na sumali o nagpagbinyag sa ating Simbahan, dahil sa kanilang pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya ay nagbibigay buhay. Buhay na puno ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, buhay na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. 
 
Sa darating ng Miyerkoles ating ipagdiriwang ang ating ika 121 anibersayo ng ating Kalayaan. Nawa’y patuloy tayong gabayan ng  Banal na Espiritu Santo na makamtan natin ang ating tunay na kalayaan para makaroon tayo ng pagkakaisa bilang isang bayan. 
 
   ● Father Jay Flandez SVD