Print Version    Email to Friend
Trinity Sunday - Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos

Napakabuti ng Diyos. Sa ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Tatlong Persona, naway ating madama ang Pagmamahal at Pagliligtas ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo.  Sa simula pa sa Paglikha ng Diyos Ama sa daigdig, satao at sa kalikasan, tunay at tapat ang kanyang pagkalinga. Ang ating Ama na mapagpatawad at mapagbigay sa ating lahat..  At sa kabila ng kahinaan at kasalanan ng tao, pinadala ng Ama ang bugtong na anak para tayo ay iangat at iligtas.  
 
Si Hesus ay nakisama at nakipamuhay sa atin. Kay Hesus ay niyakap tayo ng Diyos Ama at minahal ng buo. Sa huli pa nga, ibinigay ang sarili nyang buhay sa krus para sa atin. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Diyos.. At hindi lang yon ha, nang si Hesus ay nabuhay na muli at umakyat sa langit, aba nagpadala pa sya ng pabaon para sa kanyang mga alagad, ang Espiritu Santo na syang nagpapabanal at naggagabay sa atin. Tunay nga na ang pagmamahal ng Diyos sa atin eh siksik, liglig at nag uumapaw. 
 
 Kaya pasalamatan natin ang Diyos Ama sa kanyang mga nilikha. Pasalamatan natin ang Poong Hesus sa kanyang pagliligtas at pag aalay ng buhay. At pasalamatan natin ang Espiritung Banal sa kanyang pagpapabanal at pag gabay sa ating buhay. 
 
Ang Diyos ay buhay, at nananahan sya sa ating mga puso. At tayong lahat ay tinatawag nya upang maglingkod as ating kapwa. Tayo ay minamahal ng Diyos, tayo ay kanyang pinagpapala at tayo ay kanyang hinirang at inatasan na mabuhay sa pagmamahalan at paglilingkod sa isa’t isa. At tayo at ang ating pamilya ay pagpalain ng Diyos Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
 
 
 ● Father Arnold Abelardo CMF