Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Tawag para sa kaharian!

Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay o espiritual na paglalakbay. Ibig sabihin nito na may sukdulan ang ating paglalakbay, at para sa atin mga binyagan, ang kaharian ng Diyos ang ating pupuntahan.
 
Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, may mga taong gustong sumunod kay Hesus. Nakita at nalaman nila na si Hesus ang tunay na kalayaan, si Hesus ang kaligtasan. Sabi nila kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong gubat may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan.” Ibig sabihin nito, na hindi madali ang pagsunod kay Hesus, hindi “bed of roses” kung susunod tayo kay Hesus. Merong mga pagsubok sa ating pananampalataya, kung tayo ay susunod kay Hesus. Si Hesus mismo ay naranasang tinukso ni Satanas. Naranasan ni Hesus na Siya ay ipagkanulo sa kanyang mga alagad, iniwanan at hiniyaang dakpin ng mga sundalo ng Punong Saserdote. Pero may magandang pangako si Hesus na ang sinumang sumunod sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
 
Walang tunay na kaligtasan, kung hindi tayo susunod sa ating mangliligtas. Sino ang ating kaligtasan? Si Hesus. Sabi ni Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.” Sa pamamamagitan ni Hesus makakamtan natin ang kaharian ng Diyos.
 
Ang ating binyag na tinanggap ay isang tawag para sa kabanalan. At sa pamamagitan ng pagsunod ni Hesus, makakamit natin ang banal na buhay. Bahagi ng pagkamit nang kabanalan ay ang ating pagsasakripisyo at pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ang sakripisyo ay isang bagay na magdadala sa atin sa kabanalan.
 
Ano ba ang kaibahan sa problema at sakripisyo? Para sa akin ang problema ay isang situwasyon na hinarap mo na hindi kasama si Hesus. Tumatawag at humihingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo at pinakinggan mo lang ang mga payo ng kaibigan mo. Hindi ka lumapit kay Hesus.
 
Ang sakripisyo ay ang problema mong pinasa-Diyos. Humingi ka ng lakas at talino sa Diyos kung paano mo ito lutasin. At alam mo na ang problema na ito ay magpapalapit sa iyo ni Hesus. Minsan ang problema natin ay isang pamamaraan para makilala natin si Hesus at atin siyang sundan. Ang problema ay naging biyaya para makilala natin na si Hesus ang tunay na kayamanan at kaligtasan.
 
Lahat tayo ay may mga suliranin, kung may problema ka ituring mo ito na isang oportunidad na magpabanal sa iyong sarili. Alam ko na kung ikaw ay lalapit kay Hesus pakikinggan ka. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Hindi kalooban ni Hesus na ikaw ay mabilanggo sa problema mo. Kalooban ni Hesus na palayain ka sa iyong problema. Tinawag ka ni Hesus para mamuhay na walang takot, dahil si Hesus ang ating tagapagligtas. Ito ang pangako sa mga taong napabilang sa kanyang kaharian.
 
Tinawag tayo ni Hesus para sa kanyang kaharian at atin siyang sundan.
 
 ● Father Jay Flandez SVD