Print Version    Email to Friend
Fourteenth Sunday in Ordinary Time- Tawag para sa kaharian!

Noong nakaraang Kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagkaroon ng binyagan at kumpilan ng mga Filipina dito sa Hong Kong.  Ang mga naturang tumanggap ng mga sakramento ay inihanda ng Chaplaincy for Filipinos.  Subalit hindi ito maisakakatuparan kung wala ang tulong ng mga boluntaryong katekista.  
 
Maituturing na isang tagumpay at bunga ito ng pagtitiyaga ng mga naturang tagapagturo ng pananampalataya.  Isang kapansin-pansin sa mga Pilipina na naririto sa Hong Kong ang ganitong pag﹣ boboluntaryo sa gawaing pansimbahan.  
 
Mayroong ding mga tumutulong sa liturhiya tulad ng sakristan, choir, mga bumabasa at namumuno sa Misa. Ang iba naman ay nakikisangkot sa mga gawaing pastoral tulad ng pagtulong sa ibat-bang pangangai﹣langan ng kapwa tulad ng pagdalaw sa mga may sakit at ganon din ang mga nasa kulungan.  Sa ganitong paraan natin makikita na lahat tayo ay tinawag ng Diyos maging ikaw man ay relihiyoso o relihiyosa o kaya naman ay isang layko.  
 
Sinambit ng Diyos na masagana ang ani subalit kulang ang mga manggagawa. Totoo ito noong Panahon ni Kristo at ganon din naman sa ating panahon.  Ang mga gawain ni Kristo ay para sa lahat.  Ang tawag ng paglilingkod ay bukas para sa handang sumunod sa kanya. 
 
Maaring ang iba ay naglilingkod sa pamamagitan ng pag-akap sa buhay pagpapari, pagmamadre o pagiging isang brother subalit ang tawag na ito ng paglilingkod  ay bukas din para sa mga laykong maituturing na malaking bahagi ng Simbahan. 
 
Bagamat kapupulutan ng kasiyahan ang pakikibahagi sa misyon ni Kristo, mayroon ding ilang mga pagsubok at panuntunan na dapat nating sundin.  Sabi nga ni Hesus na mistulang mga tupa na ipinadala sa gitna ng lobo o mababangis na hayop ang buhay ng isang alagad niya.  
 
Marahil ito ay dahil na rin ay sa mga pagsubok at ilang mga suliranin na kailangangang kaharapin. Ganundin ay sinasabi ni Kristo na kailangan ang kapayakan ng buhay at ang materyal na mga bagay o ang kasalatan nito ay huwag maging hadlang para sa isang tagasunod ng Diyos upang lubusang  magampanan kung ano man ang iniatas sa kanya.  
 
Isa pa rin marahil na suliranin ay ang panunuligsa at hindi pagtanggap ng ilang tao.  Subalit nawa ay huwag itong maging hadlang upang mas higit pang dumami ang bilang ng mga laykong nakikibahagi sa gawain ng Simbahan.
 
Nawa ay pagnilayan natin ang mga pagkakataong ibinigay ng ating Panginoon upang tayo ay makisangkot at ating isapuso na patuloy nating ialay ang ating sarili. 
 
Hilingin natin sa Diyos na isugo niya tayo katulad ng pagsusugo niya sa mga naunang mga tagasunod niya.  Tinatawag tayo ng Diyos na maging bahagi ng pag-aani.   
 
Nawa ay matanto natin na malaki ang ating ginagampanan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at  ng sa gayon ay mas maraming tao pa ang makatanggap ng kaligtasang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon.  Makibahagi tayo at maging mga manggagawa para sa Misyon.
 
  ● Father Alfredo Rollon SVD