Print Version    Email to Friend
Seventeenth Sunday in Ordinary Time — Ipalaganap mo ang Kaharian ng Diyos!

Ano ba ang tunay na panalangin? Alam nyo ang mga alagad ni Hesus ay nahirapan ding manalangin. Sila’y lumapit sa kanya at nagpaturo sila kay Hesus kung paano manalangin. “…Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin…”(Lc. 11:1). Sinabi ni Hesus sa kanila, “Kung kayo’y manalangin, ganito ang sabihin ninyo: “Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari.” (Lc. 11: 2). 
 
Ang panalangin ay ang pagsamba sa pangalan ng Diyos. Kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos. Siya ang makapangyarihan, at nagsimula ang lahat dahil sa kanya. Walang buhay kung wala ang Diyos. Ang Diyos ang ating buhay.  
 
Kung ang Diyos ay ang ating buhay magpapasalamat tayo sa kanya. Sambahin natin ang pangalan ng Diyos. Paano? Tuwing Linggo o “day-off” huwag mong kalimutan na dumalo sa Banal na Misa. Sambahin mo ang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa atin. Sa kabila ng ating mga problema, magpasalamat parin tayo sa kanya, dahil tutulungan tayo ng Diyos. Hindi ka pababayan ng Diyos dahil ikaw ay nilikha N’ya para magkaroon ng pagpapala ng galing sa Kanya. 
 
Hindi natin nakakamtam ang pagpapala ng Diyos dahil nakalimot tayong sumamba sa kanya. Tandaan natin ang Diyos ang sambahin hindi ang sarili. Minsan kung tayo’y nananalangin ang sinasamba natin ay ang sarili natin. Palagi na lang tayong hingi ng hingi kay Lord. Bago ka humingi kay Lord, sambahin mo muna S’ya, at tanggapin mo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Kung ang Diyos ay tinanggap natin, sa buhay natin, lahat ay ibibigay N’ya. 
 
Ang tunay na panalangin pala ay ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Baka ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay ang pagbabago sa mali mong ginagawa, o pagpapatawad sa kapwa. Ikaw ay hingi ng hingi kay Lord, tapos hindi ka pa pala nagpatawad sa kapwa. Ibig sabihin hindi naghahari ang Diyos sa buhay mo. Ikaw parin ang hari sa buhay mo. Tanggapin mo si Hesus, at ang kaharian ng Diyos ay maghahari sa buhay mo at sigurado ako pagpalain ka ng Diyos. 
 
Kung tayo ay nananalangin sa kaharian ng Diyos, ang buhay natin ay may kaligtasan. May mga tao na inaalihan ng mga demonyo ang  kanilang buhay dahil hindi tinanggap ang paghahari ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at makakamtan mo ang kaligtasan at pagpapala sa kaharian ng Diyos. 
 
Kung ang kaharian ng Diyos ay naghahari sa buhay natin, tayo rin ay maging instrumento o tulay para ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa pamilya, sa trabaho natin, sa lipunan natin. Maraming kaguluhan sa lipunan natin dahil hindi natin tinanggap ang paghahari ng Diyos. 
 
Ito ang misyon natin bilang mga alagad ni Kristo, ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan, paglilingkod sa kapwa, pagsamba sa Diyos at pagpapalaganap ng mabuting balita. 
 
Bilang mga alagad ni Kristo, ipalaganap mo ang kaharian ng Diyos. 
 
 
● Father Jay Flandez SVD