Print Version    Email to Friend
Nineteenth Sunday in Ordinary Time - Handa ka na ba?

Noong Linggo pagkatapos ng aking gawain sa simbahan at sa pakikinig ng mga problema ng ating kapananampalataya, ako’y umalis kasama si Bro. Gil. Pagkalagpas ng Cross Harbor Tunnel, ilang minuto lamang ay may mga harang na ang daan. Ang mga sasakyan ay hindi na makakadaan. Sabi ko kay Bro. Gil, “Buti na lang nakadaan pa tayo, kung hindi matatagalan tayo sa pag-uwi.” 
 
Sa Linggong ito, tayo ay pina-alalahan ni Hesus na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Sabi ni Hesus, “Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan” (Lc. 12: 35). Ang binyag natin ay ang ating ilawan. Noong natanggap natin ang binyag, tayo ay naging bahagi sa liwanag ni Kristo, tayo ay naging bagong nilalang. Tayo ay mga anak ng liwanag. Kung isasabuhay natin ang ating binyag tayo ay naghahanda sa pagdating ni Kristo. 
 
Sa ating lipunan ngayon, kailangan na natin maghanda. Ang mga kaguluhan na nangyayari sa atin ngayon ay nagpapaalala na maging handa tayo palagi. Noong una makalkula mo pa ang byahe mo papunta sa gustong mong puntahan, pero ngayon hindi mo na alam dahil sa mga demostrasyon na pangyayari. 
 
Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paghahanda sa tunay na buhay. Sa mundong ito, maraming mga pagsubok, maraming mga tentasyon. Bilang mga anak ng liwanag, maging handa tayo sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng ating pangako sa binyag na talikuran ang mga gawain ni Satanas at sundin ang kalooban ng Ama. 
 
Ang palagiang pagdadasal at pagdadalo sa Banal na Misa ay isang paghahanda. Hinahanda natin ang ating espiritwal na pamumuhay. Ngayon pa lang, ugaliin mo na ang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Hindi natin alam kung kailan s’ya darating. Palaging handa. “Kayo may’y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.” (Lc. 12: 40). 
 
Isang pamamaraan sa paghahanda ay ang pagpapatawad. Hindi mo makakamit ang kapayapaan sa buhay mo kung ang poot at galit pa rin ang naghahari sa puso mo. Magpakumbaba ka at lapitan mo s’ya at patawarin. At sigurado ako pag napatawad mo na s’ya may liwanag at kapayaan sa buhay mo. Hindi ito madali gawin, dahil nasasaktan tayo. Pero sa tulong at grasya ng Diyos, magagawa natin ito. 
 
Handa ka na ba na mabago ang buhay mo? Sundin mo si Kristo ang daan para sa ating kaligtasan!
 
● Father Jay Flandez SVD