Print Version    Email to Friend
Twenty-first Sunday in Ordinary Time - Pananampalataya — ang daan para sa kaligtasan

Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinasabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.” (Lc. 13: 23-24).
 
Ang kaligtasan ay hindi madali, dahil sabi ni Hesus, “pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan.” Ibig sabihin ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa pagtanggap ng sakramento, hindi lamang sa ating pagdadasal, hindi lamang sa pagdalo ng mga pang-relihiyosong gawain. Kundi, ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Importante ang mga panalangin, pagtanggap ng sakramento, ito ay nagpapalakas ng ating espiritwal na pamumuhay. Ito ay nagpapalakas ng ating panananampalataya. At dahil matibay ang ating panananampalataya dapat isabuhay natin ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. 
 
May mga taong relihiyoso pero walang pakialam sa pangangailangan ng ating kapwa. Kung tunay ang ating pagmamahal kay Kristo, dapat mahalin at paglingkuran din natin ang ating kapwa. Sabi ng mga taong may panananampalataya pero kulang sa gawa, “Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!” Ibig sabihin makikilala tayo ni Hesus na kanyang mga alagad kung sinasabuhay ang ating panananampalataya. Hindi tayo makikila ni Hesus kung ang ating pagka-relihiyoso ay sa loob lamang ng simbahan. Ipakita mo ang panananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. 
 
Ang ating panananampalataya ay dapat magbibigay buhay. Bilang OFW marami tayong pagkakataon na makatulong sa ating kapwa. Kung naging tapat ka trabaho mo, ito ay pagpapakita na buhay ang iyong pananampalataya. Kung naging tapat ka sa pamilya mo, ito ay pagsasabuhay ng iyong pananampalataya. Ang pagtulong sa kababayan na nangangailangan, buhay ang pananampalataya mo. Dahil nagbibigay buhay ka sa kanya. 
 
Ang pananampalataya mo ang nagbibigay buhay at liwanag. Marami tayong mga kababayan na nabuhay sa kadiliman. Maging liwanag ka sa kanila. Nawa’y sa pamamagitan mo makita nila ang daan patungo sa tunay na liwanag, si Hesukristo. Masarap mabuhay kasama ang Kristo. 
 
Mga kapatid sikapin natin na mapalalim natin ang ating pananampalataya sa pagmamagitan ang pagtulong sa ating kapwa.
 
 
 ● Father Jay Flandez SVD