Third Sunday of Lent - Sa pananalangin natin makikilala ang Panginoon