Twenty-first Sunday in Ordinary Time - Pananampalataya — ang daan para sa kaligtasan