Print Version    Email to Friend
Anak ng Diyos!

Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ng Banal na Santatlo. Iisang Diyos, tatlong persona. Paano nangyari yan? Mahirap intindihin pero, ito ang katotohanan ng ating Panginoon, na S’ya ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagpaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Pagmamahal ang susi ng pagkaka-isa. Ang Diyos ay pag-ibig, kung may pag-ibig may pagakakaisa.
Print Version    Email to Friend
The Spirit carrying out God’s project

The first reading narrates the project of the Father in creation. In the second reading it is explained that this project is carried out by the Son, but we do not yet know that the path to salvation will be not only strange, but even absurd. That is why the Spirit’s work is necessary. Only he can lead us to adhere to the project of the Father and the work of the Son.